Ocena brak

Na czym polega spawanie w osłonie gazów obojętnych?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest znacz­nie wygodniejsze niż spawanie łukowe. Zamiast krótkiej elektrody druciano-topnikowej wykorzy­stuje się elektrodę wykonaną z samego tylko drutu, który jest podawany w sposób ciągły ze szpuli. Drut przechodzi przez uchwyt skonstruowany w ten sposób, że dookoła niego jest nadmuchiwa­ny obojętny gaz z butli.
Gaz ten ma chronić spoinę przed utlenianiem się w atmosferze. Drut, połączony z dodatnim bie­gunem agregatu, jest tutaj anodą, dlatego podczas wyładowania większość energii jest przenoszona właśnie na drut, powodując jego gwałtowne topnie­nie i przenoszenie metalu w obszar powstającej spoiny. Mechanizm tego procesu zależy od natęże­nia prądu w łuku. Dla natężenia powyżej 30 amperów (A) kropelki gorącego metalu są rozpędzane przez znaczne siły w kierunku spawanych części. Siły te są wynikiem oddziaływania pomiędzy szyb­ko poruszającymi się naładowanymi cząsteczka­mi a polem magnetycznym i nazywane są siłami magnetohydrodynamicznymi. Są to oddziaływania znacznie silniejsze od grawitacji i dlatego spawać można w dowolnej pozycji, nawet z elektrodą znaj­dującą się poniżej łączonych elementów.
Jako gazów osłonowych używa się zarówno gazów szlachetnych (argon, hel oraz mieszanina argonu i helu), jak i dwutlenku węgla. Używając gazów szlachetnych otrzymujemy lepsze i czyst­sze wykończenie spawanej powierzchni, są one jednak drogie. Dobre wykończenie można także uzyskać bez stosowania kosztownych mieszanek gazowych, zastępując prostą elektrodę w formie drutu elektrodą w postaci metalowej rurki wypeł­nionej odpowiednim topnikiem. W zależności od jego składu elektrody takie mogą być stosowane z dwutlenkiem węgla lub bez żadnego gazu ochron­nego. Elektrody wypełnione topnikiem pozwalają na uzyskanie większego tempa osadzania spoiny przy mniejszym wydatku cieplnym, a co za tym idzie przy mniejszym ryzyku odkształcenia spa­wanych części. Inną zaletą wynikającą ze stoso­wania takich elektrod jest możliwość pracy w miej­scach odsłoniętych bez użycia osłony gazowej.
Spawanie łukiem krytym (pod topnikiem) jest kolejną metodą, w której używana jest ciągła elek­troda metalowa. Głowice spawalnicze są wtedy mocowane w specjalnej karetce. Znajdujący się przed elektrodą podajnik umieszcza warstwę topni­ka na spawanych powierzchniach. Łuk elektrycz­ny jest zapalany pod sypką warstwą ochronną.

Do góry