Ocena brak

Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przed wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

Obejmuje ona:

- badanie struktury majątku ( aktywów),

- struktury kapitałowej (pasywów), - badanie relacji zachodzących między strukturą majątku i struktura kapitału.

 

Dwa pierwsze aspekty określane są popularnie mianem analizy pionowej bilansu: może być ona prowadzona w ujęciu statycznym i dynamicznym przy zastosowaniu wskaźników struktury i wskaźników dynamiki. Trzeci aspekt nazywany analizą poziomą bilansu uwzględnia współzależności między majątkiem i źródłami jego finansowania i odzwierciedla warunki równowagi ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

 

Celem analizy pionowej bilansu jest ocena struktury składników majątkowych ( aktywów) i funduszów przedsiębiorstwa ( pasywów ), tj. udziału poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w sumie bilansowej.

 

Przedmiotem badań w ramach wstępnej analizy bilansu są także powiązania poziome między poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, pozwalające na ocenę struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. Mowa jest wówczas o tzw. poziomej analizie bilansowej. Jak wskazują doświadczenia praktyczne, pozioma struktura bilansu ma relatywnie wysoki wpływ na poziom ryzyka finansowego.

Celem poziomej analizy bilansu jest zatem ocena stopnia finansowania działalności przedsiębiorstwa funduszami własnymi i środkami obcymi oraz ocena jego płynności finansowej, zarówno długo-, jak i krótkoterminowej.

Do góry