Ocena brak

Na czym polega efekt przesunięcia handlu w unii celnej?

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Efekt przesunięcia handlu (trade diversion effect) wyraża się w zwięk­sze­niu udziału krajów należących do unii celnej w handlu krajów-człon­ków unii oraz w zmniejszeniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesu­nięcia się źródeł za­kupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosz­tach produkcji, lecz pozostających na zewnątrz unii, do krajów wcho­dzą­cych w skład unii celnej.

U podstaw efektu przesunięcia znajduje się zróż­nicowanie stawek cel­nych; we­wnątrz unii pozostają one zniesione, nato­miast w stosunkach z krajami trzecimi są nadal stosowane.

Efekt przesunięcia handlu – wyraża się w zwiększeniu udziału w handlu wzajemnym krajów udzielających sobie preferencji celnych, tworzących strefę wolnego handlu lub unię celną - w wyniku przesunięcia się źródeł zakupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających poza obrębem udzielonych preferencji. U podstaw tego efektu znajduje się zróżnicowanie stawek celnych, wew obszarów preferencyjnych są one zniesione, natomiast zew są nadal stosowane. Efekt ten zależy od wielu czynników, w tym od cenowej elastyczności popytu i cenowej elastyczności towaru.

Podobne prace

Do góry