Ocena brak

Myśl chrześcijańska

Autor /infifimederse Dodano /21.09.2005

MYŚL CHRZEŚC-DEMOKRATYCZNA myśl chrześcijańsko-demokratyczna opiera się na katolickiej nauce społecznejpunktem wyjścia dla tworzenia tej myśli były encykliki papieża Leona XIII ze słynną encykliką "Rerum novarum" z 1891 roku na czelerozwinięcie idei głoszonych przez Leona XIII nastąpiło w okresie aggiornamento (uwspółcześnienie) począwszy od pontyfikatu Jana XXIIIwśród ważnych dokumentów zawierających wykład nauki społecznej Kościoła należy wymienić: - "Quadragesimo Anno" Piusa XI (1931 rok)- "Mater et Magistra" i "Pacem in Terris" Jana XXIII- "Populorum progressio" Pawła VI- "Laborem exercens" i "Centesimus Annus" Jana Pawła II- konstytucja Soboru Watykańskiego II z 1965 roku "Gaudium et Spes" (Radość i nadzieja) podstawą formułowania systemu wartości jest wiara w Boga i religianajważniejsze założenia nauki społecznej Kościoła: - katolicy mają obowiązek przyczyniać się do budowy sprawiedliwego ładu społecznego i współpracować w tym zakresie także z niewierzącymi pod warunkiem, że celem tej współpracy będzie dobro i godność osoby ludzkiej (personalizm chrześcijański - szczególna rola jednostki ludzkiej)- sprawiedliwy ład społeczny nie jest tożsamy z egalitaryzmem - potępienie komunizmu- solidaryzm społeczny w duchu miłości bliźniego- najlepszym gwarantem wolności jest własność prywatna, ale dopuszczalne są też inne formy własności: uspołeczniona, państwowa, spółdzielcza- ingerencja państwa w gospodarkę powinna mieć miejsce tylko wówczas, gdy rodzina i organizacje społeczne nie są w stanie samodzielnie rozwiązać jakichś problemów (zasada subsydiarności, czyli pomocniczej roli państwa)- przyznawanie szczególnej roli pracy ludzkiej- rodzina jest najważniejszym elementem społeczeństwa ("Watykańska Karta Praw Rodziny" z 1983 roku)- dbałość o pokój na Ziemi- troska o ochronę środowiska Kościół nie domaga się szczególnych przywilejów od państwa, ale chce gwarancji swobodnego wyznawania wiary i spełniania posług religijnych nauka społeczna Kościoła potępia komunizm (kontrola nad jednostką) i liberalizm (nieograniczona gospodarka rynkowa)Kościół potępia teologię wyzwoleniateologia wyzwolenia - popularny w krajach Ameryki Łacińskiej i Południowej ruch teologiczny, który pragnie wykazać wyznawcom chrześcijaństwa, że wiara powinna objąć walkę z wszelkimi formami ucisku społecznego, niesprawiedliwości społecznej, dyskryminacji i eksploatacji człowieka przez człowieka;na bazie nauki nauki społecznej Kościoła powstały partie chrześcijańsko-demokratyczne (chadeckie)najbardziej znane partie chadeckie to CDU - Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) i CSU Unia Chrześcijańsko-Społeczna) w RFN, VP Austriacka Partia Ludowa) w Austrii, Partito della Democrazia Cristiana (Włoska Partia Demokracji Chrześcijańskiej) we Włoszech oraz Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe w Polscepartie chadeckie utworzyły Europejską Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (1947)

Podobne prace

Do góry