Ocena brak

MUTACJA (łac. mutatio - zmiana)

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Jakakolwiek zmiana w materiale genetycznym danego organizmu. Wyróżniamy dwa główne typy mutacji:

-    mutacje genowe: zmiany w sekwencji DNA danego genu;

-    mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe: zmiany w jakości i ilości chromosomów w jądrze komórkowym.

Skutki mutacji mogą wywołać szereg zmian w genotypie organizmu i rzutować na jego fenotyp. Z tego powodu mutacje możemy także podzielić ze względu na ich skutek:

-    mutacje niekorzystne: mutacje występujące najczęściej, powodują wady w funkcjonowaniu metabolizmu komórki, które doprowadzają do stanów chorobowych (—> choroby genetyczne), jak również śmierci (mutacje letalne);

-    mutacje neutralne: mutacje, które nie doprowadzają do zmian w funkcjonowaniu komórki; często dotyczą mutacji milczących, które powodują zmiany na poziomie DNA, bez zmian na poziomie sekwencji kodowanego białka przez dany gen;

-    mutacje korzystne: warto jest pamiętać, że zjawisko mutacji niekiedy doprowadza to zmiany w sekwencji danego genu, powodując wytworzenie nowego typu białka, które w określonych przy-padkach-może pomóc danej komórce/organizmowi w przystosowaniu się do środowiska. Mutacje korzystne dotyczą bezpośrednio procesów ewolucyjnych i są źródłem zmienności genetycznej organizmów/rekombinacji.

Mutacja jest zjawiskiem losowym, wynikającym z działania czynników środowiskowych natury chemicznej i fizycznej, zwanymi mutagenami.

Warto jest zaznaczyć, że w warunkach laboratoryjnych naukowcy mogą także wywołać mutacje, w celu wytworzenia określonego typu organizmu dla celów naukowych. Taki typ mutacji nazywamy mutacjami ukierunkowanymi.

Podobne prace

Do góry