Ocena brak

Możliwość wyłączenia wspólnika w spółce cywilnej oraz w innych spółkach prawa handlowego. Podaj zasady

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Spółka jawna – prawo prowadzenia spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Wspólnik z własnej woli może ograniczyć i wyłączyć swoje prawo do prowadzenia spraw spółki. Przepisy regulujące stosunki wewnętrzne spółki mają charakter norm dyspozytywnych. Art.38 k.s.h będący przepisem bezwzględnie obowiązującym, stanowi, że nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Nieważne jest też umowne wyłączenie prawa wspólnika do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne wyłączenie prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

Spółka partnerska – pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Pozbawienie będzie skuteczne z chwilą wpisania do rejestru. W przypadku gdy w spółce pozostanie jeden partner lub gdy tylko jeden posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Jeśli partner utracił uprawnienia do wykonywania zawodu musi wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym je utracił. Wystąpienie ma formę pisemnego oświadczenia do partnera lub do zarządu. Jeśli partner nie wystąpił uważa się dzień wystąpienia jako ostatni dzień terminu wystąpienia. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa stanowi inaczej.

Spółka komandytowa - prawo prowadzenia spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać w spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Podział jego udziału jest skuteczny jedynie za zgoda wspólników.

Spółka komandytowo- akcyjna – do rozwiązania spółki i likwidacji stosuję się przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Likwidatorami są komlementariusze. Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie jest dopuszczalne wtedy, jeśli statut tak stanowi.

Spółka zo.o – sąd może orzec wyłączenie wspólnika ze spółki z ważnych przyczyn na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, z tym że udziały wspólników żądających wyłączenia muszą stanowić więcej niż połowę kapitału zakładowego. Warunkiem wyłączenia jest przejęcie przez wspólników lub osoby trzecie udziałów wspólnika wyłączonego.

Sąd, orzekając o wyłączeniu, wyznacza termin, w ciągu którego ma być zapłacona cena przyjęcia wyłączonego udziału wraz z odsetkami, licząc od dnia wyłączenia pozwu. Jeśli w ciągu tego czasu kwota ta nie została zapłacona albo złożona do depozytu sadowego, orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne. Wtedy wspólnik ma prawo żądać od pozywających naprawienia szkody.

Wspólnicy, występujący z powództwem o wyłączenie wspólnika, mogą żądać zabezpieczenie powództwa, jeśli istnieją ku temu ważne powody. To zabezpieczenie polega na zawieszeniu wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.

Spółka akcyjna –prawo uczestnictwa w spółce akcyjnej zasługuje na podkreślenie, gdyż jak wcześniej zostało to podniesione, wyłączenie akcjonariusza ze spółki, inaczej niż w spółkach osobowych ,jest niedopuszczalne. Wynika to z nienaruszalności kapitału zakładowego. Podczas trwania spółki nie można zwracać akcjonariuszom dokonywanych wpłat na akcje, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w kodeksie. Zwrot ma miejsce np. w razie umorzenia akcji.

Spółka cywilna – wspólnik jest uprawniony do wystąpienia ze spółki przez wypowiedzenie swojego udziału na 3 miesiące przed upływem roku obrachunkowego, z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminu wypowiedzenia lub przez wypowiedzenie udziału ze strony wierzyciela osobistego wspólnika.

Podobne prace

Do góry