Ocena brak

Motyw wojny w literaturze

Autor /kostek Dodano /11.04.2013

Wojna - Zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi wywołana dla osiągnięcia określonych celów politycznych, ekonomicznych lub ideologicznych albo zmierzająca do obrony własnych interesów. W przenośni - spór, kłótnia, konflikt. Literatura nader często odwołuje się do motywu wojny, zarówno w dosłownym, jak i metaforycznym ujęciu. Biblia (ST) - 1) Wojna Dawida z Absalomem - patrz: konflikt pokoleń. 2) Podczas wojny z Filistynami młodziutki Dawid walczy z olbrzymem Goliatem i z pomocą Boga i własnej zręczności pokonuje go, co mu utoruje drogę do tronu. 3) W wojnie z Filistynami wielką odwagą i siłą odznaczył się Samson. Niestety, jego ukochana Dalila, będąc w zmowie z najeźdźcami, zdradziła go i doprowadziła do klęski. 4) Król babiloński Nabuchodonozor wielokrotnie prowadzi wojny z Izraelitami, oblegając między innymi Jerozolimę. Jedna zjego wypraw kończy się zniszczeniem miasta i wzięciem do niewoli jego mieszkańców. 5) Król Seleucydów Antioch IV Epifanes chce narzucić Izraelitom kulturę grecką. Buntują się przeciw temu bracia Machabeusze i wywołują powstanie. Walka Machabeuszy stanie się symbolem obrony odrębności religijnej i kulturowej narodu wybranego i wielokrotnie będzie powracała w literaturze żydowskiej i nie tylko.

J. Bedier (oprac.) "Dzieje Tristana i Izoldy" - Po rozstaniu z Izoldą Tristan bierze w Bretanii udział w wojnie pomiędzy diukiem Hoelem i jego lennikiem hrabią Ryjolem. Przyczynia się do zwycięstwa Hoela i w nagrodę otrzymuje rękę Izoldy o Białych Dłoniach. Pieśń o Rolandzie" - Ariergarda wojsk Karola Wielkiego powracających z wojny w Hiszpanii zostaje podstępnie zaatakowana przez Saracenów. W potyczce w wąwozie Rosewal giną najznamienitsi rycerze Franków, wśród nich hrabia Roland.

Pawel Włodkowic "Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do pogan" -Włodkowic dzieli wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe i w tym kontekście rozpatruje konflikt polsko-krzyżacki. Przeciwstawia się też woj nom, których celem jest nawracanie pogan siłą.

T. More "Utopia" - Na wyspie Utopii, która jest państwem idealnym, nie ma wojen. Ludzie żyją w pokoju i tolerancji. Istnieje jednak armia przygotowana do obrony przed wrogami zewnętrznymi.

Erazm z Rotterdamu "Pochwała gtupoty" - Przyczyną wszystkich wojen jest głupota ludzi, którzy nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego postępowania ani dostrzec niebezpieczeństwa dla życia, jakie niesie ze sobą wojna.

J.Ch. Pasek "Pamiętniki" - Pasek w części poświęconej swoim przygodom żołnierskim opisuje wszystkie wojny, w jakich brał udział (wojna ze Szwecją, z Moskwą). Przedstawia siebie zawsze jako ,wyjątkowo walecznego. W opisach bitew na plan pierwszy, niezależnie od intencji autora, wysuwają się sceny zdobywania łupów.

P. Corneille "Cyd" - Udział w wojnie z Maurami, odniesione w niej zwycięstwo i wzięcie do niewoli dwóch królów czynią Roderyka (Cyda) równym Infantce, co komplikuje jej sytuację uczuciową. Także w wypadku Chimeny wojna wprowadza komplikacje - musi teraz szukać pomsty na obrońcy Kastylii. Wolter "Kandyd" - Wojna Bułgarów i Abarów, po której obie strony śpiewają Te Deum, by uczcić swoje zwycięstwo i która pozostawia stosy trupów i tysiące kalek, pokazuje absurdalność wszelkich wojen. Jest też jednym z wielu elementów krytyki optymistycznej filozofii Leibniza.

A. Mickiewicz "Konrad Wallenrod" - Świadomie nieudolne prowadzenie przez Konrada wojny z Litwą osłabia Zakon i sprawia, że przestaje on zagrażać ojczyźnie Wallenroda. A. Mickiewicz "Reduta Ordona" Wojna Polaków z Rosjanami jest walką sił dobra i zła. Po stronie wojsk polskich stoi Bóg, wojska rosyjskie walczą, by zadowolić cara jak szatan zlośliwego. A. Mickiewicz "Pan Tadeusz" - 1) Jacek Soplica po opuszczeniu rodzinnych stron walczy w wojskach napoleońskich i wraz z nimi bierze udział w licznych kampaniach. Samego Napoleona ukazuje Mickiewiczjako boga wojny. 2) W koncercie Jankiela pojawia się wspomnienie insurekcji kościuszkowskiej i wojny polsko-rosyjskiej.
Podobne prace

Do góry