Ocena brak

Monitorowanie układu krążenia

Autor /reva Dodano /24.06.2014

Podstawowe: częstość tętna (HR - heai't rate) mierzone palpacyjnie, przez pulsoksymetr lub monitor EKG, ciśnienie tętnicze mierzone mankietem (NIBP

non-invasive blood pressure - nieinwazyjne ciśnienie krwi) ręcznie lub automatycznie. Metody bardziej zaawansowane to:

•    Ocena krzywej elektrokardiograficznej oglądanej na monitorze. Nowoczesne monitory mają rozbudowane funkcje analizy krzywej EKG (w tym analizę odcinka S-T) z możliwością rozpoznawania, sygnalizowania i automatycznego zapisywania określonych zaburzeń rytmu.

•    Bezpośredni (tzw. krwawy) pomiar ciśnienia tętniczego (ABP - arterial blood pressure) przez kaniulę umieszczoną w tętnicy (np. promieniowej) chorego i przetwornik ciśnienia dający wartości liczbowe i wykres krzywej ABP w czasie rzeczywistym. Uzyskujemy wartości SAP (systolic arterial pressure - skurczowe ciśnienie tętnicze), DAP (diastolic arterial pressure

rozkurczowe ciśnienie tętnicze), MAP (mean arterial pressure - średnie ciśnienie tętnicze). Oceniając wartości liczbowe i krzywą ciśnienia wraz z krzywą EKG, możemy uzyskać wiele wartościowych informacji m.in.

o wpływie zaburzeń rytmu na rzut serca, hipowolemii (pojawiają się oscylacje krzywej ABP zgodne z rytmem oddechowym i zmienia się załamek dykrotyczny), podatności układu krążenia (zmiany wolemii, pojawienie się niedomykalności zastawkowych, krwotok tętniczy itp.). Należy jednak pamiętać, że ABP będące wypadkową rzutu serca i oporu obwodowego nie jest wykładnikiem objętości wyrzutowej i perfuzji tkankowej! O perfuzji tkankowej (obwodowej) może nas informować dodatkowy parametr realizowany przez złożony algorytm wykorzystujący sygnał z czujnika Sat02 podawany przez nowocześniejsze monitory (wskaźnik perfuzji).

•    Pomiar CVP (central vein pressure - ośrodkowe ciśnienie żylne) mierzony przez przetwornik podłączony do kaniuli umieszczonej w żyle głównej górnej na granicy prawego przedsionka. Ten parametr dostarcza informacji

o ciśnieniu napełniania prawej komory (pośrednio - o stopniu jej wydolności), powrocie żylnym, reakcji na „szybkie przetoczenie” (tzw. próba Williamsa) - czułym teście różnicującym oligowolemię i niewydolność serca i, w minimalnym stopniu (wbrew powszechnej opinii!), o stosunkach objętościowych w układzie żylnym.

Jeśli do serca lub dużych naczyń zostaną wprowadzone specjalne wieło-światłowe kaniule (np. cewnik Swana-Ganza) możliwy jest pomiar rzutu serca i tzw. ciśnienia zaklinowania (ciśnienia po zaklinowaniu cewnika w jednym z mniejszych odgałęzień tętnicy płucnej). Cewniki z termistorem (czujnikiem temperatury w odpowiednim miejscu cewnika) umożliwiają pomiar rzutu serca. Te metody pomiarów są skomplikowane i czasochłonne. Nowszym rozwiązaniem jest metoda PICCO, w której w czasie rzeczywistym (w sposób ciągły) analizowane są dane ze specjalnej kaniuli umieszczonej w tętnicy udowej lub promieniowej i kaniuli w żyle centralnej. Dane te dostarczają wiele parametrów charakteryzujących serce i układ krążenia (m.in. objętość śród-naczyniową i pozanaczyniową, opór krążenia płucnego i systemowego, rozmieszczenie płynów w krążeniu płucnym i obwodowym, obciążenie wstępne i następcze serca, rzut serca i wiele innych). Tak zaawansowane metody monitorowania dotyczą wybranych pacjentów i są możliwe do zrealizowania w warunkach niektórych oddziałów intensywnej terapii (OIT).

 

Podobne prace

Do góry