Ocena brak

Monitoring kredytowy

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

System bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta w toku funkcjonowania kredytu.

Monitoring dotyczy obserwacji w 4 obszarach:

  • personalnej zdolności kredytowej (stosunek z bankiem, stan zdrowia czy kwalifikacje zawodowe)

  • ekonomicznej zdolności kredytowej (sposób kierowania firmą, sytuacja rynkowa, system rachunkowości, system informatyczny, marketing)

  • warunków kredytowania (wysokość uruchomionego i wykorzystanego kredytu, zmiany w spłacie kredytu

  • zabezpieczeń kredytowych (wystarczalność bieżącej wartości zabezpieczeń, przewidywana wartośćzabezpieczeń w momencie spłaty kredytu)

 

Zgodnie zatem z ustawą Prawo Bankowe w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Widzimy zatem, że obok obowiązku kredytobiorcy do informowania banku o swojej aktualnej sytuacji finansowo – gospodarczej, prawo bankowe wskazuje również na konieczność dokonywania takich ocen przez bank. Bank musi nieustannie monitorować kredyty– nie zaprzestawać kontroli na zbadaniu zdolności kredytowej.

Zatem obserwacja kredytu i kredytobiorcy nie jest konieczna jedynie z powodu zapisu ustawowego. Jest ona potrzebna gdyż bieżące kontrolowanie sytuacji jest podstawowym źródłem realnych ocen stopnia ewentualnego zagrożenia spłaty kredytu.

Należy pamiętać, że nawet najlepiej przeprowadzone analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy, efektywności inwestycji, marketingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem kredytobiorcy nie są w stanie uwzględnić wszystkich możliwych okoliczności, jakie mogą zaistnieć w przyszłości. Dlatego też, dla usprawnienia zarządzania ryzykiem kredytowym i maksymalizacji rentowności portfela kredytowego banki coraz częściej wykorzystują techniki „wczesnego ostrzegania”, w szczególności monitorowanie kredytów. Podejmowanie takich działań pozwala zatem bankowi na przedsięwzięcie stosownych czynności zmierzających do przeciwdziałania czynnikom zagrożenia lub odzyskania udostępnionych środków.

W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, bank może:

1) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części,

2) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank.

Przy czym okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy -7 dni, o ile umowa kredytu nie przewiduje okresu dłuższego.

Częstotliwość z jaką należy poddawać badaniu poszczególne składniki portfeli kredytowych zależy w głównej mierze od wielkości udzielonego kredytu. Badanie kredytów a następnie ich klasyfikowanie i grupowanie stanowi podstawę do ustalania i bieżącego uaktualniania różnorodnych list kredytów w szczególności z punktu widzenia zagrożenia interesów finansowych banku. Niestabilność warunków gospodarczych, w jakich na ogół funkcjonują klienci banku, będzie się zapewne jeszcze jakiś czas utrzymywać. Częste zmiany czynników wpływających na sytuacje finansową kredytobiorcy i rzutujących na jego zdolność kredytową muszą być więc dokładnie obserwowane i poddawane analizie. Rezultaty tych obserwacji i analiz powinny być następnie przekazywane wszystkim osobom zaangażowanym w proces kredytowania. Sprawny obieg informacji ma więc kluczowe znaczenie dla minimalizowania ryzyka kredytowego.

 

Podobne prace

Do góry