Ocena brak

Monetarystyczna interpretacja inflacji a krzywa Phillipsa

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Inflacja występuje wtedy kiedy podaż rośnie szybciej od wzrostu produktu narodowego lub kiedy rosną koszty na jednostkę produkcyjną .Może to być powodowane miękką polityka pieniężna banku centralnego łatwo dostępnym kredytem w bankach komercyjnych ,szczodrą polityką budżetową państwa od strony tworzenia dodatkowego popytu ,wzrostem cen podstawowych surowców bądź wreszcie wzrostem płac na jednostkę produkcji wyrażonej w cenach rynkowych Ilościowa teoria pieniądza został wyrażona prostym równaniem w którym każdy jego sMadnik zależy od pozostałych składników . M*V=P*Y

Monetaryści przyjęli założenie że w krótkim okresie szybkości obiegu pieniądza V jest stała. Nie zmienia się także pod wpływem czynników pieniężnych realny poziom dochodu narodowego Y. Jego wzrost zależy od innych realnych czynników produkcji. Przy założeniu że V oraz Y są stałe poziom cen rynkowych będzie się zmieniał proporcjonalnie do wzrostu podaży pieniądza. Monetaryści bowiem wychodzą z założenia ze występuje przyczynowo skutkowy związek między podażą pieniądza a przeciętnym poziomem cen i ten związek ich zdaniem w sposób zadawalający tłumaczy przyczyny inflacji która po prostu wynika z admiernej podaży pieniądza w stosunku do realnego produktu narodowego brutto.

Krzywa Philipsa A.W. Phillipsa ekonomista z Nowej Zelandii wykładającej w Anglii prowadził badania długookresowej zależności miedzy stopą, inflacji a stopą bezrobocia w latach 1861-1957 badania te wykazały wysoki stopień zależności miedzy tymi wielkościami, mianowicie okazało się ze przy wysokiej stopie inflacji występuje niska stopa bezrobocia i odwrotnie, przy niskiej stopie inflacji — wysoka stopa bezrobocia. Na tej podstawie sformułował on krzywą o nachyleniu ujemnym która weszła do programów pod nazwą krzywej Phillipsa.

Krzywa Phillipsa dowodzi ze wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia, sugeruje to że możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.

Podobne prace

Do góry