Ocena brak

Modyfikacja modelu filtra - koncepcja Treisman (1960)

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Pierwsze wyniki

Badani w uchu nieśledzonym wykrywali tylko właściwości fizyczne komunikatu (płeć mówcy, ton głosu).

Nie potrafili wykryć znaczenia komunikatu ani też tego, że w pewnym momencie  w komunikacie następowała zmiana języka (np. z angielskiego na niemiecki).

Treisman ujawniła, że ludzie analizują komunikat nieśledzony.

Dalsze wyniki były już  nieoczywiste i niezgodne z koncepcją Broadbenta.

Gdy w eksponowanym materiale następowała specyficzna zmiana - tekst eksponowany do ucha śledzonego był kontynuowany w „uchu nieśledzonym”, badani powtarzali tekst będący sensowną kontynuacją, nie zdając sobie sprawy ze zmiany źródła informacji.

Zatem: informacja nieśledzona jest analizowana semantycznie. 

Treisman wyróżnia 3 poziomy selekcji w procesach uwagowych

- Selekcja ze względu na właściwości sensoryczne. Nie odbieramy pewnej grupy bodźców, które przekraczają możliwości naszych narządów zmysłowych.

- Selekcja ze względu na zgodność z trwałymi interesami organizmu i hierarchią wartości akceptowaną przez jednostkę. Bodźce, które naruszają nasze podstawowe interesy bywają odrzucane z dalszego przetwarzania. Jeśli jednostka stwierdzi, że bodźce nie są sprzeczne z jej trwałymi interesami, włącza ostatni etap selekcji.

- Selekcja ze względu na chwilowe interesy organizmu.

Podobne prace

Do góry