Ocena brak

Modernizacja społeczna

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczejdominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe i wyraźna przynależność do nich.  

Na modernizację składają się następujące powiązane ze sobą procesy zachodzące wg Smelsera: w technologii – przejście od technik prostych i tradycyjnych do wykorzystania wiedzy naukowej;

w rolnictwie – od gospodarki naturalnej do masowej produkcji płodów rolnych ;

w przemyśle – zastąpienie siły ludzkiej i zwierzęcej, pracą ludzi przy napędzanych energią maszynach (industrializacja); w układach ekologicznych migracje wewnętrzne ze wsi do miast.

Wyżej wymienione procesy wywierają wpływ na strukturę społeczną. Następuje dyferencjacja strukturalna, czyli powstawanie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek społecznych np.:

- funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła;

- produkcja rodzinna zastępowana jest przez fabryczną;

- wymiana oparta na zasadach nieekonomicznych zastępowana jest przez rynek;

- mniejsze znaczenie niż w społeczeństwach tradycyjnych przypisuje się do pozycji społecznej;

- integracja – rosnącemu podziałowi pracy towarzyszy rozwój mechanizmów harmonizujących i utrwalających interakcje jednostek o zróżnicowanych interesach

- zaburzenia społeczne – niszczone są tradycyjne sposoby działania, wzory, normy, wartości, co powoduje anomię

Podobne prace

Do góry