Ocena brak

Modele tranzycji Huntingtona

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Wskazuje najbardziej ogólne cztery modele, schematy dotyczące zmiany systemów politycznych i rodzenia się fal demokratyzacji:

  • wyjaśnianie jednoprzyczynowe”,

  • rozwój równoległy”,

  • efekt lawiny” lub „domina”,

  • powszechnie uznawane panaceum”.

wyjaśnianie jednoprzyczynowe”:

-istotą jest poszukiwanie wspólnej przyczyny leżącej u podstaw zmiany systemowej w wielu państwach, np. zmiany w polityce światowej (pojawienie się supermocarstwa), zakończenie wojny itp.,

- wystąpienie określonego zdarzenia wymaga od aktorów politycznych dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu i rozpoczęcia procesu tranzycji,

rozwój równoległy”:

- zakłada, że istnieje zmienna niezależna, której wystąpienie w poszczególnych krajach zawsze będzie prowadziło do tego samego skutku- rozpoczęcia procesu demokratyzacji,

- zmienną tą może być np. określony poziom rozwoju ekonomicznego czy odpowiedni stopień edukacji społeczeństwa,

efekt lawiny”:

- tranzycja jest procesem „zaraźliwym”,

- rozpoczęcie zmian systemowych w jednym z krajów powoduje „lawinę” podobnych przemian w innych krajach,

- odwzorowaniu procesów sprzyja przede wszystkim komunikowanie i dostępność informacji,

powszechnie uznawane panaceum”:

- w poszczególnych krajach występują odmienne problemy i przyczyny tranzycji, ale wywołują one tę samą reakcję i poszukiwanie środka ich rozwiązania,

- są różne przyczyny, ale lekarstwo jest jedno, jeśli elity wierzą w skuteczność tego lekarstwa, a jest nim de-mo-kra-ty-za-cja .

Modele te wskazują tylko na generalne zasady rozwoju sytuacji, nie określając roli konkretnych czynników decydujących o rozpoczęciu procesu demokratyzacji, nie wyodrębniają zmiennych niezależnych, których pojawienie się warunkuje zmiany systemowe.

Podobne prace

Do góry