Ocena brak

MODELE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W sposobie funkcjonowania życia społecznego warto uwzględniać takie elementy struktury społecznej, które są wyodrębnione i przeciwstawione innym grupom i zbiorowością w związku z podziałem dóbr. Pozwala to na wprowadzenie do rozważań i analiz struktury np. społecznej kategorii „interesów" grupowych. Inny aspekt analizy struktury społeczeństwa to ujęcie funkcjonalistyczne, gdzie podstawowym założeniem jest to, że dominującą więzią jest więź organizacyjna. W tej koncepcji widzimy społeczeństwo podzielo­ne na pewną liczbę warstw różniących się funkcjami, jakie pełnią w ży­ciu społecznym.

Innym wariantem analizy struktury społeczeństwa są teorie elit władzy, gdzie cechą różnicującą jest władza. Większość teoretyków zajmujących się elitami władzy łączy przekonanie, że w każdym społeczeństwie i państwie istnieje wyodrębniona grupa rządzą­ca, piastująca najwyższe stanowiska, podejmująca najważniejsze decyzje, kierująca masami, znajdującymi się poniżej tej grupy w hierarchii społecznej. Ta grupa to właśnie elita władzy. grupa intere­su- walka o władzę w społe­czeństwie demokratycznym dokonuje się poprzez wpływ grup interesów na opinię publiczną oraz określoną prawnie procedurę wyborczą, a na­stępnie poprzez wpływ na kręgi rządowe.

Jedną z zasadniczych różnic między teorią grup interesu a innymi ujęciami struktury społeczeństwa jest to, że dominującą cechą tamtych podejść jest hierarchiczna koncepcja społeczeństwa, zaś w przypadku teorii grup interesu to, że mają one horyzontalne usytuowanie w struk­turze społecznej. Zhierarchizowane społeczeństwo klasowe to społe­czeństwo relacji nadrzędności i podrzędności, podczas gdy społeczeń­stwo grup interesu jest nacechowane relacjami konkurencji pomiędzy grupami o zbliżonym miejscu w systemie pozycji społecznych.

Podobne prace

Do góry