Ocena brak

Modele organizacji

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

W wielu dziedzinach nauki spotykamy się z modelami pomagającymi opisać i zrozumieć występujące w nich zjawiska lub problemy. Według R. I. Ackoffa modele są przedstawieniami stanów przedmiotów lub zdarzeń. Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one tylko te właściwości rzeczywistości, które są w danym przypadku istotne.

Model to wzór do naśladowania, schemat, według którego cos ma być wykonane, lub układ założeń przyjmowanych w danej nauce przy rozpatrywaniu pewnego problemu w celu uproszczenia lub umożliwienia jego rozwiązania. W nauce organizacji i zarządzania mogą mieć zastosowane modele koncentrujące się na ważnych elementach dla procesów zarządzania

Spośród różnych prób schematycznego przedstawienia organizacji najbardziej znany jest model organizacji zaproponowany przez H. J. Leavitta. Autor ten uważa, że każdą organizację można ukazać jako układ czterech podstawowych elementów (podsystemów), a mianowicie:

  • celów realizowanych przez organizację i wynikających stąd konkretnych zadań,

  • ludzi wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami zachowania,

  • wyposażenia materialno-technicznego i technologicznego oraz określonych zasad posługiwania się nim,

  • struktury formalnej, czyli przyjętych zasad podziału zadań i odpowiedzialności za nie, władzy i związanej z nią odpowiedzialności oraz informacji.

Wszystkie te człony pozostają w określonych relacjach między sobą i otoczeniem.

Inne elementy organizacji wyprowadził L. Krzyżanowski. Proponuje on, pięcioczłonowy model organizacji z członem kierowniczym (sterującym).

W teorii organizacji dużą popularnością cieszy się model „7 S” firmy doradczej Mc Kinsey. Koncentruje się on na 7 elementach ważnych dla procesów zarządzania. Są to:

  • Strategia (Strategy) - Koncepcja funkcjonowania organizacji w dłuższym okresie, zawierająca zoperacjonalizowane główne cele, sposoby działania i reguły zachowania się, Systemy (Systems) - Formalne procedury określające zasady i sposoby działania dotyczące głównie standardowych problemów zarządzania,

  • Struktura (Structure) - Zbiór formalnych relacji (powiązań) pomiędzy realnie istniejącymi składnikami organizacji tj. ludźmi i aparaturą działania, Wartości (Shared Values) - Ideały i normy zachowań uznawane za obowiązujące w danej organizacji i w dłuższym okresie,

  • Kwalifikacje (Skills) - Umiejętności całej organizacji i poszczególnych jej członków w zakresie realizowania określonych zadań.

  • Style (Style) - Kierownicze zachowania się w stosunku do podwładnych, Pracownicy (Staff) - Ludzie uczestniczący w organizacji, sprawcy działań, kluczowy element organizacji.

Cały ten układ musi być połączony z otoczeniem oraz musi być spójny (koherentny) - jest spójny, jeżeli zmiana jednego elementu systemu powoduje zmianę w pozostałych elementach.

Organizacje tworzy się w celu osiągnięcia EFEKTU SYNERGII (2+2=5) - to takie zestawienie dwóch lub więcej elementów, by ich oddziaływanie (w przypadku ludzi działanie) dawało większy skutek niż suma skutków wywołanych przez każdy z tych elementów oddzielnie.

Podobne prace

Do góry