Ocena brak

MODELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Model angielski

Ustrój organów egzekutywy-ma charakter dwuczłonowy, występuje pojęcie:

Rządu;

Głowy Państwa od XVIII w. nie realizuje żadnych kompetencji z zakresu władztwa, tylko reprezentacyjnie. Osoba, która nie uczestniczy w pracy organów egzekutywy.

Pełna i samodzielna działalność Rządu, Ministrowie muszą być w dwóch Izbach: Gmin i Lordów Związani są z odpowiedzialnością, która ma charakter polityczny. Wybory przeprowadza się z inicjatywy Rządu, nie ma czegoś takiego jak kadencja

RZĄD: Gabinet – ok.20 ministrów (ministrowie właściwi, którzy kreują politykę rządu i są odpowiedzialni wyłącznie za kwestie polityczne).

Sensularny- ok. 80 ministrów tworzących rząd w szerokim znaczeniu.

Sekretarze młodsi - parlamentarni sekretarze stanu, odpowiadają za polityczne tworzenie rządu wraz z właściwymi ministrami ponoszą solidarną odpowiedzialność polityczną.

Stali sekretarzeurzędnicy odpowiedzialni za kierowanie działami administracji odpowiedzialni za realizację obowiązków o charakterze materialnym i technicznym administracji, a nie politycznym. Stałość oznacza, że nie będą zmieniali się wraz z zmianą politycznego składu rządu.

Korpus służby cywilnej – istnieje od połowy XIXw.

Agendy rządowe- działają w oparciu korpusu służby cywilnej.

Na czele GABINETU stoi Premier- determinuje pracę Rządu, ma decydujący głos i współpracuje z Rządem. Jest to system parlamentarno – gabinetowy.

Samorząd terytorialny – jest to pełny (pierwotny) samorząd terytorialny, powstał niezależnie od działań państwa.

~ HRABSTWA

~ MIASTA

działa na podstawie ustawowo i enumeratywnie określonych kompetencji jest to zaprzeczenie zasady domniemania właściwości kompetencji charakterystycznej dla konstrukcji samorządu na kontynencie.

Współcześnie zadania ustala mu Parlament

nie ma organów wykonawczych, są tylko Rady jako organy stanowiące (wybierane w wyborach). Rada działa poprzez Komisje lub wskazanego urzędnika;

nie posiadają dochodów własnych i korzystają z budżetu państwa

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE – istnieje lub jego brak przez długi czas nie było poglądu o istnieniu prawa administracyjnego. Istnieje kilkadziesiąt Trybunałów administracyjnych właściwie do rozstrzygania tylko tych spraw o których jest mowa w ustawie.

Do wyboru przez jednostkę należy procedura w jakiej będzie rozstrzygana sprawa. Działanie Trybunałów jest bezpłatne.

Model niemiecki

Klasyczny podział resortowy – charakterystyczny dla Niemiec, wyodrębnienie odrębnych resortów. Klasycznie obejmował 5 resortów:

I resort wojny później obrony –Resort Obrony Narodowej

II resort sprawiedliwości – funkcjonowanie sądów to część organizacji, która

jest wydzielona, odrębna część administracji. Prezes

będzie reprezentował Ministra.

III resort – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

IV resort Ministerstwo Skarbu

V resort Spraw Wewnętrznych

Maksymalnie można wyodrębnić 31 resortów, a w Francji 50.

Kanclerski system rządów- najwyższą pozycję ma Kanclerz. Ministrowie są odpowiedzialni przed Kanclerzem, Kanclerz przed Parlamentem. Ma on możliwość tworzenia przepisów prawa w sytuacjach szczególnych. Pełni funkcje reprezentacyjne, pozostałe funkcje będą pełnić KANCLERZ+PARLAMENT.

Istnienie federalnej i landowej struktury organizacji – na każdym landzie mam

Rząd.

Pełne sądownictwo administracyjne – sądy administracyjne były i są właściwe

we wszystkich sprawach rozstrzyganych

przez organy administracyjne. Sądy te są

niezależne i niezawisłe i działają poza

strukturą organizacyjną administracji.

Ukształtowanie samorządu terytorialnego – z zasadą domniemania właściwości

Kompetencji.

Model francuski

Wyodrębnienie administracji i uznania nadrzędnej potrzeby administracji.

RADA MINISTRÓW- odpowiada za politykę państwa i realizację zadań związanych z działalnością państwa.

RADA STANÓW-organ weryfikacyjny, bada zgodność z prawem aktów normatywnych np. z Konstytucją.

IZBA OBRACHUNKOWA – organ nadzorczy związany z finansami.

PREZYDENTRada Gabinetowa – Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta dysponuje wszystkimi kompetencjami.

DEPARTAMENTY, OKRĘGI, GMINY-podział przed XIXw.

REGIONY, DEPARTAMENTY, GMI NY –obecny podział.

REGIONPrefekt

DEPARTAMENT- Podprefekt

GMINA –Mer

Kolegialne –RADY

Cała administracja działa na podstawie wyspecjalizowanych urzędników(ok.1500).Ustawa posługuje się pojęciem ciała zdecentralizowane.

Na rzecz gminy przysługuje domniemanie kompetencji, nie tolerują referendum korzystają raczej z konsultacji.

Istnieje wyspecjalizowane Sądownictwo Administracyjne –3 stopniowo. Orzecznictwu tych Sądów poddaje się nawet umowy cywilno-prawne jeżeli jedną ze stron jest organ administracji.

Model amerykański

Jest zbliżony do angielskiego. Opiera się na cechach właściwych systemowi prezydenckiemu. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, jego mandat jest przeciwwagą dla ciała przedstawicielskiego. Ponosi działalność konstytucyjną przed PARLAMENTEM. W systemie prezydenckim nie ma w zasadzie Rządu.

Prezydent –najwyższy, najważniejszy, obok niego jest szereg ciał opiniodawczych.

~SEKRETARZE STANU –reprezentanci Prezydenta

Prezydent ma możliwość korzystania z prawa Veta, przysługują mu kompetencje właściwe dla stanów nadzwyczajnych o których on będzie decydował.

Cechą charakterystyczną jest rozdzielenie władz. Dochodzi do istnienia dwóch władz:

administracja prezydencka – ma charakter i związek polityczny;

niezależne agencje, które przejęły na siebie obowiązki wykonywania zadań administracyjnych np. Agencje Transportu.

Oddzielenie politycznej sfery od gospodarczej i organizacyjnej. Prezydent nie może sam wtrącać się w sprawy agencji. Nie ma Sądownictwa Administracyjnego funkcjonują Sądy Powszechne.

Samorząd Terytorialny:

~Hrabstwa;

~Miasta.

Podobne prace

Do góry