Ocena brak

Model marketingu politycznego wg B. Newmana

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

 • Wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem kampanii marketingowej a procesem kampanii politycznej

 • Kampania marketingowa pomaga kandydatowi przejść przez cztery etapy kampanii politycznej: od przedwstępnej fazy kształtowania własnego miejsca kandydata polityce do jego ukształtowanego już wizerunku politycznego w fazie powszechnych wyborów

 • Obie kampanie są od siebie zależne - Kampania marketingowa ma wspierać kampanie polityczną

 • Na kampanię marketingową składa się:

   • Segmentacja rynku wyborczego – podział wyborców na mniejsze grupy w celu efektywnego dotarcia do nich z właściwą informacją wyborczą

   • Pozycjonowanie kandydata

   • Polityczny marketing mix

 • W podziale rynku wyborczego ważne są nie tylko cechy demograficzne np. status ekonomiczny obywateli, potrzeby, postawy, zainteresowania wchodzą w zakres tzw. Segmentacji psychograficznej

 • Po zidentyfikowaniu segmentów wyborczych w każdym z nich należy określić pozycję kandydata w wieloetapowym procesie pozycjonowania. Polega on na szacowaniu silnych i słabych stron kandydata oraz jego konkurentów.

KLUCZOWYMI ELEMENTAMI POZYCJONOWANIA SĄ:

 1. Wykreowanie wizerunku kandydata podkreślającego jego określone cechy osobowościowe

 2. Klarowne wypracowanie i przedstawienie stanowiska wobec problematyki gospodarczej i społecznej kraju

Różnica w skuteczności strategii marketingowej zorientowanej na zmiany w marketingu gospodarczym i wyborczym

W marketingu gospodarczym strategia zorientowana na zmianę, kładąca nacisk na przekonanie konsumentów do nowo wprowadzonej marki, musi radzić sobie z wykształconym u nich przywiązaniem do marek już istniejących na rynku oraz ogólną niechęcią do wypróbowywania nowych produktów, zwłaszcza często kupowanych i mało angażujących

W marketingu politycznym konsultanci wiedząc, że już w pierwszych miesiącach popularność partii rządzącej wyraźnie spada

POLITYCZNY MARKETING MIX to wdrażanie marketingowej strategii w taki sposób, aby umiejscowić kandydata w umysłach wyborców, czyli umożliwić mu zajęcie pozycji zgodnej z planem. W tym celu należy zastosować procedurę składającą się z czterech komponentów, nazywanych także 4P:

 • PRODUKT – odnosi się do platformy kampanii, która kształtuje się przez cały czas trwania kampanii politycznej i jest określona m.in. przez samego kandydata, partię, wyborców. Po ukształtowaniu się platformy kampanii tworzone są dwa kluczowe kanały przepływu informacji, za pośrednictwem, których kandydat reklamuje siebie i swoją platformę kampanii

 • Przekazanie informacji od kandydata do pracowników jego sztabu wyborczego. Pośrednicy, bowiem stanowią ważne ogniwo łączące kandydata z wyborcami

 • Przekazywanie informacji od kandydata i pracowników jego sztabu wyborczego do wyborców. Proces tego przekazu dokonuje się poprzez wszelkie dostępne media oraz przez bezpośrednie kontakty z elektoratem i odpowiednie materiały promocyjne

 • Marketingowe badania opinii publicznej prowadzone przez cały czas trwania kampanii

Istotny wpływ na marketingową i polityczną kampanię ma sposób koncentracji na kandydacie określający strategię zarządzania przebiegiem kampanii oraz środowisko, w którym ma ona miejsce.

Środowisko, w którym przebiegają kampania marketingowa i polityczna, składa się z trzech podstawowych grup czynników:

 • Elementy technologiczne – telewizja, poczta, Internet

 • Elementy strukturalne głównie związane z prawem wyborczym, ale także z procedurą nominowania kandydatów, regulacjami finansowymi dotyczącymi kampanii oraz prowadzeniem debat politycznych

 • Siły wywierające wpływ na przebieg kampanii – kandydat, konsultanci, media

Drugim źródłem wpływu na marketingową i polityczną kampanie jest sposób koncentrowania się na kandydacie. W początkowym okresie stosowania narzędzi marketingowych w polityce aktualne były dwie koncepcje: produktu i sprzedaży partii i polityków –zakładały „ulepszanie” istniejących produktów politycznych zgodnie z przyjmowaną koncepcją polityczno – gospodarczą

Potem zmieniono koncepcję na marketingową, której centrum zainteresowania konsultantów politycznych jest odczytywanie postaw i pragnień wyborców

Podobne prace

Do góry