Ocena brak

Model łańcucha wartości

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011

Charakterystyka

Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie odbiorcy. W łańcuchu wartości wyróżniono funkcje podstawowe, które obejmują działania mające na celu: przyjmowanie surowców, materiałów i podzespołów, produkcję oraz sprzedaż i serwis.


Funkcje podstawowe nie mogą być realizowane w próżni, niezbędne jest wykonywanie działań pomocniczych, zarządczych i doradczych. Wyróżnione funkcje pomocnicze obejmują działania takie jak: badania i rozwój, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacjami i inne. Zintegrowanie działań podstawowych i pomocniczych oraz ich powiązanie z łańcuchami dostawców i odbiorców poprawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i jego efektywność. Koordynacja pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości możliwa jest tylko dzięki odpowiedniemu systemowi informacyjnemu.


Wg McKinsey & Company wartość tworzona jest przez sześć powiązanych w łańcuch grup działań: rozwój techniczny, projekt produktu, wytwarzanie, marketing, dystrybucja oraz serwis. Wg M.E.Portera każdy sektor jest ogniwem w łańcuchu wartości gospodarki, z kolei każde przedsiębiorstwo jest w sektorze ogniwem łańcucha złożonego z dostawców przedsiębiorstwa, samego przedsiębiorstwa oraz końcowych odbiorców.


Model ten pozwala w uproszczony sposób przedstawić następujące po sobie fazy działania przedsiębiorstwa. Fazy te to funkcje podstawowe. Porter wyróżnił także funkcje pomocnicze, czyli działania zarządcze i doradcze.


Funkcje podstawowe, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa są różnorodne, obejmują fazy przekształcania surowców, materiałów, nabytych technologii na produkty finalne.

</div>


Funkcje podstawowe

Ogólnie funkcje podstawowe przedsiębiorstwa można podzielić na:

 • działalność przedprodukcyjną
 • produkcję
 • sprzedaż

W poszczególnych funkcjach podstawowych wyodrębnia się bardziej szczegółowe funkcje. I tak w ramach działalności przedprodukcyjnej mamy m.in.:

badania i rozwój

 • projektowanie wyrobów
 • zakupy surowców i materiałów
 • transport surowców i materiałów do zakładu produkcyjnego
 • pozyskiwanie środków finansowych itp.

W ramach produkcji wyodrębnić można:

W funkcji sprzedaży:

 • dystrybucja
 • transport do finalnych odbiorców
 • serwis
 • podtrzymywanie kontaktów z użytkownikami

Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze obejmują zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, w tym wizję firmy, strategie dotyczące rozwoju i konkurencji oraz strategie wspierające ww. strategie, do których zaliczamy strategie marketingowe, technologiczne, finansowe oraz politykę personalną.


Zastosowania

Główne funkcje, jakie pełni analiza łańcucha wartości w działalności przedsiębiorstwa to:

 • analiza koordynacji zewnętrznej, mająca na celu poprawę współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami, a także konkurentami,
 • badanie funkcji przedsiębiorstwa w sferze zarządzania i w sferze wykonawczej oraz usprawnianie koordynacji pomiędzy nimi,
 • analiza kosztów i strat, które powstają w poszczególnych fazach, umożliwiająca identyfikację ogniw odpowiedzialnych za nadmierne koszty
 • opracowanie strategii naprawczej, a w konsekwencji strategii przewagi konkurencyjnej.

Model łańcucha wartości jest skutecznym narzędziem budowania strategii przedsiębiorstwa, umożliwia identyfikację źródeł wszelkich niepowodzeń i sukcesów firmy. Jest odpowiedni zarówno dla firm działających w jednym sektorze, jak i dla firm zdywersyfikowanych, gdzie łańcuch wartości tworzy się dla każdego sektora oddzielnie, a następnie buduje się syntetyczny łańcuch wartości.


Analiza łańcucha wartości pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i umiejętności. W praktyce jest ona głównie wykorzystywana w badaniu mocnych i słabych stron organizacji i jej konkurentów. Jest niezwykle pomocna w podejmowaniu decyzji o współpracy z innymi firmami, a także opracowywaniu nowych strategii wobec dostawców i odbiorców.


Autor: Katarzyna Morąg
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry