Ocena brak

MODEL HECKSCHERA – OHLINA

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Założenia upraszczające:

A. Założenia dotyczące technicznych warunków produkcji i warunków wyboru konsumenta:

 

 1. wszystkie produkty i czynniki wytwórcze są doskonale podzielne; można je opisać za pomocą zmiennych ciągłych;

 2. nie występują korzyści ze skali produkcji (funkcje produkcji dla wszystkich produkcji są jednorodne stopnia pierwszego);

 3. funkcje produkcji na całym obszarze zachowują jednakowy kierunek relacji czynników produkcji (jeśli jakiś produkt jest bardziej kapitałochłonny niż inny, to dotyczy to wszystkich wchodzących w grę wariantów produkcji obu towarów);

 4. techniki produkcji na całym obszarze wyznaczane śa przez funkcje jednakowe dla wszstkich krajów;

 5. relatywne wyposażenie w czynniki produkcji poszczególnych krajów jest różne . czynniki te są nieprzenośne między krajami.

 6. we wszstkich krajach preferencje konsumentów są takie same;

 7. warunki produkcji oraz warunki wyboru ze strony konsumenta nie ulegają zmianie.

 

B. Założenia dotyczące systemu funkcjonowania gospodarki, w tym także rynku międzynarodowego;

 

 1. spełnienie warunków konkurencji doskonałej na rynkach wszystkich krajów, przy jednoczesnym pełnym zatrudnieniu czynników produkcji;

 2. nie istnieją żadne przeszkody dla przepływu towarów i usług między krajami (takie jak cła, kontyngenty itp.).

 

C. Założenia ograniczające.

 

 1. istnieją 2 kraje (regiony) wymieniające 2 towary przy użyciu 2 czynników produkcji (praca i kapitał);

 2. nie bierze się pod uwagę kosztów transportu.

 

Bezpośrednią przyczyną handlu między krajami jest zawsze różnica pieniężnych cen i kosztów wytwarzania w danym kraju w porównaniu z zagranicą.

Ceny dóbr czynników wytwórczych określone są prze popyt i podaż.

Przy danym popycie podstawę wymiany stanowi różne wyposażenie krajów w czynniki wytwórcze. Określone czynniki produkcji są tanie w krajach gdzie znajdują się w stosunkowej obfitości, a drugie w krajach, gdzie są stosunkowo rzadkie. Stosunkowa rzadkość lub obfitość czynników produkcji w poszczególnych krajach decyduje o relatywnych różnicach w poziomach cen towarów w różnych krajach i stanowi podstawę do wymiany i specjalizacji międzynarodowej.

Polska powinna specjalizować się w wymianie towarów, które wymagają zaangażowania pracy (są pracochłonne) a nie wymagają zaangażowania kapitału.

Do góry