Ocena brak

Model analityczno - logiczny

Autor /henio Dodano /10.04.2011

zw z półkulą lewą - myślenie logiczne, zdolności analizy, mowy

Świat poznawany w sposób sys i stopniowy, dzięki kumulacji wysiłków pokoleń

droga poznawania świata: koncentracja na wybranym zj, uchwycenie max l el, indukcja twierdzenia ogran do bad przedm

dzięki formułom logicznym klasyfikuje zgromadzone fakty, liczy je i mierzy

wiedza ludzka tą drogą stale się poszerza i kumuluje

człowiek współczesny kontynuatorem poszerzającym lub uściślającym wiedze

czas i przestrzeń- kat metodologiczne umysłu, niezbędne do precyzyjnego opisu zj

Fazy przyrostu wiedzy o świecie:

- coraz większy obszar zj, których wiedza dot

-dzieli je na coraz liczniejsze el

-może coraz dokładniej liczyć i mierzyć wydzielone el

-ustala dokładniejsze sys i ich relacje współwystępowania, zależności

kierunki, kształtowania wizji świata:

a) świat - zbiór faktów obserwowalnych empirycznie, poznawalność i zdeterminowanie zj, wiedza ludzka może osiągnąć precyzje, potwierdzenie przez praktykę wiedzy teoretycznej - wizja świata homocentryczna- człowiek siłą sprawczą

b) im mniej zj mają cech wspólnych już znanym, tym mniej wyraźniej rysują się w ludzkiej świadomości- piramida wiedzy

mogą funkcjonować oderwane od poznającego umysłu przekazy kult

wizja deterministyczna i mech, ludzka działalność podporz przyśpieszaniu postępu

Podobne prace

Do góry