Ocena brak

Mobbing

Autor /sweadsalefs Dodano /23.08.2006

1. Wstęp
Mobbing to nowy termin na określenie zaburzeń międzyludzkich w miejscu pracy. Zwrot ten pochodzi od angielskiego czasownika ?to mob? i oznacza to ?osaczyć? lub ?obmawiać kogoś?, zaczepiać, nagabywać. Pojecie to stosowane było przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt. Pierwszy raz w nowym znaczeniu użył tego terminu szwedzki lekarz i psycholog Heinz Leyman. Mobbing to coś wiecej, niż zła atmosfera w pracy, to nie tylko niesprawiedliwe traktowanie lub złośliwa plotka. Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, stosowanego przez jedną lub kilka osób przeciwko wybranej jednostce. Tyranizowanie tej osoby trwa długo, od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Maltretowanie psychiczne powtarza sie systematycznie, zaś osoba maltretowana pozbawiona jest możliwości obrony.
Instytucja mobbingu to nowa instytucja w polskim prwawie pracy, wprowadzona przez kodeks pracy w styczniu 2004 roku. Artykuł 94 kodeksu pracy zawiera definicję mobbingu: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Heinz Leymann określił mobbing jako terror psychiczny w miejscu pracy, który angażuje wrogie nastawienie i nieetyczne komunikowanie się (stosowanie w codziennych kontaktach w ramach stosunku pracy obelg, wyzwisk, pomówień, oszczerstw, krzyku, itd.), systematycznie podtrzymywane przez jedną, bądź klika osób w stosunku do innej, co w konsekwencji spycha ofiarę do pozycji uniemożliwiającej jej obronę. Działania te zdarzają się często (co najmniej raz w tygodniu) i trwają przez dłuższy okres czasu (co najmniej pół roku). Z uwagi na czas trwania i częstość, maltretowanie to skutkuje zaburzeniami w sferze psychiki, zdrowia fizycznego i funkcjonowania społecznego ofiary1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy określa dręczenie w miejscu pracy jako powtarzalne, nieuzasadnione zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, lub grupie pracowników, które stwarza zagrożenie jego/ich zdrowia i bezpieczeństwa, przy czym nieuzasadnione zachowania to zachowania, które świadoma i rozsądna osoba, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, identyfikuje jako spychające ją do roli ofiary, poniżające i naruszające jej godność, zachowania te obejmują działania pojedynczych osób lub grupy, jak również system pracy, który może być wykorzystywany jako narzędzie wiktymizujące pracownika, poniżające i uwłaczające jego godności, zaś ?zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa odnosi się do ryzyka występowania negatywnych konsekwencji doświadczonej przemocy w postaci zaburzeń zdrowia psychicznego2.

Podobne prace

Do góry