Ocena brak

Mniejszości narodowe

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Systematyczne naukowe refleksje socjologiczne sięgają do początku naszego stulecia . Dużą rolę w uściślaniu terminu grup mniejszościowych odegrał George Simml oraz Robert Ezna Park . i członkowie szkoły chicagowskiej . W definicji socjologicznej stosuje się różnorodne łączne kryteria wyodrębnienia mniejszości . Definicje te mają pewną tendencję rozwojową .

Zakłada się powszechnie , że o statusie mniejszości decydują jej niezbywalne cechy :

-takie jak liczebność , ustalona w sposób relatywny

 • odrębność fizyczna , psychiczna , kulturowa polegająca na odmienności rasy , pochodzenia etnicznego , języka , religii , obyczajów .

 • intersubiektywna więź społeczna , gdyż mniejszość istnieje gdy jest wyposażona w świadomość własnej odrębności i wynikających z tego faktu następstw społecznych , politycznych , prawnych .

 • asymetrie alokacji i uczestnictwa w życiu kulturalnym , społecznym i politycznym .

 • ograniczona autonomia

 • interes grupowy

 • przypisany charakter członkostwa , oparty na pochodzeniu i urodzeniu .

 • historyczno symboliczny charakter mniejszości

Twórcą pierwszej socjologicznej definicji mniejszości był Louis Wirth . Nazwał nią zbiorowość ludzi , którzy ze względu na ich cechy fizyczne lub kulturowe odróżnieni są od innych żyjących w danym społeczeństwie po to aby ich odmiennie traktować i którzy z tego powodu uważają się za przedmiot zbiorowej dyskryminacji . Status mniejszości wiąże się z wyłączeniem z pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym .

W polskiej literaturze socjologicznej najpełniejszą definicję mniejszości podał Krzysztof Kwaśniewski . Określona jest ona przez niego jako kategoria lub podgrupa danej całości społecznej wyodrębnionej na podstawie wyraźnego kryterium , która ze względu na liczebność nie może wytyczać celów i środków działania owej całości społecznej w sposób głównie przez siebie uznawany za najsłuszniejszy .

Spotyka się wiele typologii i klasyfikacji grup mniejszościowych . Najczęściej podstawą ich jest typ integracji :

 • mniejszość wyodrębniona na podst . konkretnych cech biologicznych , fizjologicznych , środowiskowych : takich jak rasa , pochodzenie , pokrewieństwo . Status członka tej grupy ma charakter przypisany .

 • mniejszość wyodrębniona na podstawie kryterium terytorialno – kulturowym czyli na podst . języka zwyczajów , stylu życia , tradycji . W obrębie tego typu występują :mniejszości typu regionalno politycznego będące częścią innych narodów np. Polacy na Litwie . ; mniejszości etniczne nie wchodzące w skład innych suwerennych narodów np. Łemkowie w Polsce . ; grupy etniczne o rodowodzie migracyjnym np. Polonia oraz mniejszości o charakterze regionalnym np. Kaszubi w Polsce .

 • następny typ oparty jest na odrębności kulturowo – ideologicznej np. hipisi

 • oraz grupy będące grupami interesu np. arystokracja .

Podstawą kolejnej typologii może być geneza powstania mniejszości . Tu wyróżnia się mniejszości aneksacyjne , kolonialne , niewolnicze i imigracyjne .

Mniejszość etniczna może być wyodrębniona ze społecznego kontekstu ze względu na dystynkcje rasowe , językowe , kulturowe i pochodzenia narodowego .

W socjologii mniejszość to zbiorowość połączona wiarą we wspólne pochodzenie i ideologicznie umotywowanym sądem o wspólnej etnogenezie . np. . Flamandzi , Polonia . Jest to zbiorowość , którą łączy wspólne pochodzenie i która nigdy nie miała wspólnego państwa np. Romowie .

Jest to również grupa imigrantów przenoszących się na inne terytorium państwowe i przechodząca proces reorientacji świadomościowej i kulturowej .

Podobne prace

Do góry