Ocena brak

Mistycy - Jan Tauler

Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013

Jan Tauler (żył w latach 1300-1361) pochodził ze Strasburga i tu spędził większączęść swego życia. Wywarł on wielki wpływ na styl życia duchowego w żeńskichklasztorach holenderskich. J e d n ym z założeń jego doktryny, którą wyraziłw kazaniach, była różnica substancjalna między duszą i Bogiem. Odnajdujemyu niego wiele elementów augustyńskich. Czysto bierne, najgłębsze wnętrze, „dno" duszy nazywa Tauler po augustyńsku abditum mentis lub apex mentis. Onowłaśnie umożliwia człowiekowi kontemplację mistyczną. Tauler powiada wyraźnie,że mówiąc o tej głębi duszy, w której doświadczamy Boga, ma on na myślito samo, co Albert nazywa zasadą, Teodoryk dnem, a Eckhart iskrą duszy.

Poprzez tę głębię może stworzona przez Boga dusza (tu właśnie ujawnia się różnicasubstancjalna) powrócić do swej niestworzonej idei w Bogu. Pomiędzyową głębią, zasadą, d n em czy iskrą duszy a jej władzami, umieszcza Tauler serce(Gemut). Wszystko w naszym życiu zależy od tego, w j a k im kierunku zwrócisię owo Gemilt, jeżeli jest skierowane ku głębi, to wszystkie władze duszy zmierzajądo Boga. Z n a m i e n n e jest tu oparcie się na uczuciu, a nie na woli lub intelekcie.Poza wpływami Augustyna i innych mistyków chrześcijańskich znaćwyraźnie u Taulera wpływ mistycyzmu neoplatońskiego, a specjalnie Proklosa.Podobnie jak na Eckharta, oddziałał na Taulera nowy przekład pism Proklosadokonany przez Wilhelma z Moerbeke.

W twierdzeniu Taulera, że filozofowie mogli dojść do chwilowego oglądaniaświatła bożego, brzmią echa plotyńskich zwierzeń w Enneadach. Wydajesię, że Proklos oddziałał na Taulera bezpośrednio, a nie poprzez Liber de causisczy za pośrednictwem innych autorów. Jednakże wpływ neoplatonizmu nie niweczychrześcijańskiego ducha pojęć mistycznych u Taulera. Chce on za pomocąneoplatońskiej aparatury wyrazić przeżywaną przez mistyka kontemplacjęnadprzyrodzoną i doświadczanie Boga.

Podobne prace

Do góry