Ocena brak

Misja, wizja, Cele, Strategia, analiza propozycje zmian.

Autor /illishZek Dodano /02.08.2006

Misja
„Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.”

_____________________________________________________________

Grupa LOTOS S.A posiada bardzo poprawnie sformułowaną misję, jest ona zwięzła i jasna. Nie jest ona rozwlekła i posiada bardzo klarownie sformułowane treści.

„Deklaracja misji przedsiębiorstwa powinna nakreślać wizję przyszłości i kierunki działania na najbliższe dziesięć, dwadzieścia lat”

Idąc dalej, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest realistyczna? Uważam, że tak, ponieważ wszystkie aspekty w niej zawarte są możliwe do spełnienia. Misja nie zawiera wzmianek takich jak np. firma zostanie największym dostawcą ropy naftowej w Polsce czy też na rynku Europy Wschodniej. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to realistyczne spojrzenie na rynek paliwowy, ponieważ walka na tym polu chociażby z Orlenem, który posiada o wiele większy kapitał byłaby bardzo ciężka, a nawet nierealna do wygrania. Dlatego też GRUPA LOTOS jest ukierunkowana na polepszanie sowich metod przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów. Czyli na udoskonalanie oraz innowacyjność, a niewątpliwie są to cele, które uda się osiągnąć. Uważam, że jest to bardzo realistyczne podejście, a tym samym Misja firmy staję się bardzo realna i łatwiej pozwala swoim pracownikom identyfikować się z organizacją, która stawia na jakość oferowanych usług.
Drugie pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć brzmi: czy jest to misja specyficzna?
Na pewno pasuję ona do tej firmy, ale czy tylko do niej? Uważam, że jest ona zbyt ogólnikowa, ponieważ większość firm z branży paliwowej mogłoby postawić sobie podobne cele w tworzeniu misji. Stwierdzenia w niej zawarte są nazbyt entuzjastyczne: „innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości”, ponieważ większość firm dąży do doskonalenia technik produkcji, niezależnie od branży, w jakiej działają. Jednak możemy w niej znaleźć inne deklaracje, który nadają misji bardziej specyficzny charakter. Chodzi mi tutaj o nawiązanie do środowiska naturalnego: „w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego”. Niewątpliwie jest to wyróżnik Grupy LOTOS wśród konkurencji.

„Deklaracja misji przedsiębiorstwa powinna mieć charakter motywujący. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich praca jest ważna i znacząca dla ludzi”

Kolejnym pytaniem, na które chciałbym odpowiedzieć to: Czy jest ona motywująca?
Misja powinna mówić o wartościach, które firma sobą reprezentuję. Muszą być one jasne dla pracowników, aby mogli oni w nie uwierzyć i starać się je kultywować. Ma ona być bodźcem do wykonywania swoich zadań najlepiej jak potrafią. Jeśli firma w swojej misji zawarła stwierdzenia takie jak „zwiększenie sprzedaży, zysków” to pracownicy mogą czuć się jak „dystrybutory”. Uważam, że w tym aspekcie Grupa LOTOS stara się motywować ludzi do pracy na najwyższym poziomie poprzez to, że stawia na polepszenie jakości produktów i oferowanych usług. Tym samym pozwala pracownikom czuć się odpowiedzialnymi do dawania z siebie tego co najlepsze, bo ich praca ma znaczenie.
Reasumując misja stworzona przez to przedsiębiorstwo jest realistyczna i możliwa do spełnienia. Nie jest ona specyficzna pod paroma względami, posiada zbyt wiele ogólników, które każda organizacja mogłaby sobie przypisać. Niewątpliwie jest ona motywująca, pomaga pracownikom w identyfikacji z nią.
Osobiście uważam, że część z ogólników zawartych w niej można zastąpić wzmiankami o klientach firmy. Mianowicie, kim są lub powinni oni być, jaki jest rynek docelowy przedsiębiorstwa, które z potrzeb potencjalnych klientów chcemy zaspokajać.Wizja
Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:
• Jakości produktów naftowych,
• Jakości obsługi klienta
• Profesjonalnego zarządzania

_____________________________________________________________

„Wizja to najogólniej sformułowany, najbardziej podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa, określony w kategoriach jakościowych i związany z rolą firmy w otoczeniu. Cel ten odzwierciedla kierunek rozwoju danej organizacji. Wizja mówi jasno i wyraźnie o tym, jakie są aspiracje firmy, jakie są wymagania, którym powinna sprostać.”

Wizja może być inaczej nazwana „zamierzeniami strategicznymi” przedsiębiorstwa, powinna oznaczać koncepcję. Pożądany, inspirujący obraz przyszłości i jego miejsca otoczeniu. Grupa LOTOS bardzo jasno nakreśla swoje plany na przyszłość, poprzez nią wyraża wyzwania, a nawet marzenia, które tym samym stają się udziałem jej pracowników.
Bardzo wiarygodnie przedstawia zadania, które sobie stawia. Wskazuje kierunki swojego rozwoju, ale nie ich granice. Określa swoje miejsce w otoczeniu i na rynku, jako firmy naftowej najlepiej ocenianej w regionie Morza Bałtyckiego. Dodatkowo nakreśla pole, na którym chce skupić swoje działania, czyli: jakość oferowanego produktu, obsługi klienta i profesjonalnego zarządzania.
Uważam, że Grupa kapitałowa LOTOS posiada bardzo dobrze skonstruowaną wizje, mówi jasno i wyraźnie o tym, jakie są aspiracje firmy. Jest koncepcją wizerunku przyszłości, którą chce tworzyć i klarownie naświetla kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.


CELE
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

Cel ten realizowany będzie przez kluczowe programy strategiczne:
• Program Rozwoju Działalności Poszukiwawczo–Wydobywczej
• Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego
• Program Rozwoju i Optymalizacji Struktur Handlowych
• Program Doskonałości Operacyjnej i Zarządczej

Wydobycie i zaopatrzenie w surowiec
• Morze Bałtyckie – dążenie do wzrostu wydobycia ropy naftowej z poziomu 300 tys. ton/rok do 1 mln ton/rok
• w 2012 roku
• Dywersyfikacja zaopatrzenia w rop – maksymalnie 60% z jednego kierunku

Działalność operacyjna
• Sprostanie nowym wyzwaniom rynkowym i wymogom ekologicznym na rynku europejskim
• Przerób ropy na poziomie 10,5 mln ton/rok
• Wzrost stopnia konwersji
• Produkcja 100 tys. ton/rok biokomponentów w LOTOS Czechowice
• Przerób odpadów węglowodorowych w LOTOS Jasło

Działalność handlowa
• 30% udziału w rynku paliw ogółem w Polsce
• 10% udziału w rynku detalicznym paliw w Polsce
• Wysoka aktywność handlowa w basenie Morza Bałtyckiego

Finanse
• ROACE > 12%
• EBITDA > 9%
• Relacja długu do kapitału własnego w zakresie 0,3–0,4
• Polityka dywidendy
– do 2010 roku

Podobne prace

Do góry