Ocena brak

Minister resortowy i minister bez teki

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Liczba ministrów zarówno resortowych jak i bez teki uzależniona jest od decyzji Prezesa RM.

Ministrowie resortowi kierują określonym działem administracji przy zastosowaniu różnorodnych metod:

- wydają na podstawie ustaw i celem ich wykonania rozporządzenia i zarządzenia. Akty te mają zróżnicowaną moc obowiązującą: rozporządzenia mają również moc powszechnie obowiązującą i mogą być stanowione wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. Prawo wydawania rozporządzeń służy tylko ministrom resortowym oraz przewodniczącym określonych w ustawach komitetów.

Ministrowie bez teki mają prawną formę działania wypełniają zadania wyznaczone przez premiera jaką są zarządzenia:

- kierują, nadzorują i kontrolują działalność podporządkowanych im organów urzędów i jednostek np. Minister finansów sprawuje nadzór m.in. nad Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Minister Infrastruktury sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i rozwoju Wsi, Ministrowi spraw wewnętrznych podporządkowani są: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej itd.

- opracowują materiały do projektu poszczególnych części budżetu państwa oraz kontrolują prawidłowość wykonania budżetu w ramach resortu: sprawują politykę kadrową w ramach resortu

Podobne prace

Do góry