Ocena brak

Minerały i skały

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów wchodzących w skład skał. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki o jednorodnej budowie fizycznej, powstające w skorupie ziemskiej w wyniku działania procesów geologicznych. Minerał jest ciałem stałym o krystalicznej budowie, tzn. ato­mach lub jonach uporządkowanych w sposób charakterystyczny dla danego minerału. Minerały mogą powstawać w czasie krzepnięcia magmy, wytrą­cać się z roztworów zawierających rozpuszczone substancje, tworzyć się w wyniku procesu wietrzenia chemicznego lub przekształceń zachodzących pod wpływem wysokich temperatur i ciśnienia. Minerały różnią się twardością, tj. odpornością na ścieranie. Najmniej twardym minerałem jest talk, najbardziej twardym - diament. Twardość minerałów ma znaczenie w wykorzystaniu ich do celów praktycznych.

Obecnie znamy ponad 3000 minerałów, lecz tylko ok. 200 z nich od­grywa dużą rolę w budowie skał, są to minerały skałotwórcze. Należą do nich:

kwarc - dwutlenek krzemu

skalenie - glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia

mika (łyszczyk) - uwodnione glinokrzemiany potasu, żelaza i magnezu

kalcyt - węglan wapnia.

Minerały występujące w skorupie ziemskiej w postaci kryształów niezwy­kle rzadko, to kamienie szlachetne, np. diament, beryl, topaz, oliwin, opal. Naturalny zespół jednorodnych lub różnych minerałów to skała.

Skały można dzielić według różnych kryteriów, a mianowicie ze wzglę­du na:

skład chemiczny - kwaśne (duża zawartość krzemionki), zasadowe, obojętne

stan zespolenia okruchów - lite, zwięzłe, luźne

rozmiar i kształt minerałów (struktura skały) - jawnokrystaliczne, skrytokrystaliczne, porfirowe

warunki powstawania - magmowe, osadowe, przeobrażone.

Podobne prace

Do góry