Ocena brak

MILCH ERHARD (1892-1972) - feldmarszałek

Autor /jas Dodano /25.02.2011

Jeden z twórców potęgi niemieckich sił powietrznych (* Luftwaffe), ka­rierę wojskową rozpoczął w czasie I wojny światowej, gdy służył w si­lach lotniczych, a później w straży granicznej i policji. W 1926 r. pod­jął pracę w niemieckich liniach lot­niczych Lufthansa. W 1929 r. został ich dyrektorem. Członek NSDAP od 1933 r. Wyparł się żydowskiego ojca dzięki matce, która poręczyła, że nie jest jego synem. Zdolności organizacyjne i przyjaźń z Herman­nem *G6ringiem umożliwiła mu w 1933 r. objęcie stanowiska sekre­tarza stanu w Ministerstwie Lotnic­twa, co było równoznaczne z po­wrotem do służby wojskowej. Potra­fił szybko rozbudować przemysł lotniczy (liczba pracowników wzro­sła z 4 tys. w 1933 r. do 16 700 w 1934 r. i 204 100 w 1938 r.).

W 1934 r. został awansowany do stopnia generała, a w 1934 r. miano­wano go generalnym inspektorem Luftwaffe. Jednakże na skutek po­gorszenia stosunków z Goringiem, utracił możliwość kierowania pro­dukcją lotniczą, nad którą nadzór przejął szef Urzędu Uzbrojenia Lot­nictwa gen. Ernst *Udet. Od kwiet­nia do maja 1940 r. dowodził 5 flo­tą powietrzną, która odniosła duże sukcesy w Norwegii, za co w lipcu tego roku otrzymał stopień feldmar­szałka.

Latem 1941 r. powrócił na stanowisko szefa ds. uzbrojenia lot­nictwa, gdyż produkcja lotnicza za­łamywała się, a siła bojowa Luft­waffe była coraz niższa. Stopniowo przejmował uprawnienia gen. E. Udeta, który zapewne z tego po­wodu popełnił samobójstwo w listo­padzie 1941 r.; dało to Milchowi wolną rękę w reorganizowaniu prze­mysłu lotniczego. Doprowadził do szybkiego wzrostu produkcji (w cią­gu 20 miesięcy - 2,7 raza), aczkol­wiek nie był już w stanie naprawić wszystkich błędów poprzednika ani pominąć szkodliwych dla Luftwaffe poleceń Hitlera.

W czerwcu 1944 r., w związku z przejęciem przez mini­stra uzbrojenia Alberta *Speera wszelkich uprawnień o charakterze decyzyjnym w sprawie produkcji lotniczej, Milch podał się do dymi­sji. W wyniku sprzeczki z dowódcą Luftwaffe Goringiem został pozba­wiony stanowiska sekretarza stanu, lecz pozostał generalnym inspekto­rem Luftwaffe. W styczniu 1945 r. powrócił na stanowisko sekretarza stanu i szefa urzędu uzbrojenia lot­nictwa. W 1947 r. sąd brytyjski ska­zał go na karę dożywotniego więzie­nia; wyszedł na wolność w 1955 r.

Podobne prace

Do góry