Ocena brak

Mikołaj Kopernik i jego odkrycia

Autor /Bryza Dodano /31.01.2012

Nowy punkt widzenia na budowę Układu Słonecz­nego pojawił się wraz z opublikowaniem w roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Kopernik urodził się 14 lutego 1473 roku w To­runiu, ważnym podówczas ośrodku handlowym. Ojciec Kopernika zmarł, gdy Mikołaj miał 10 lat. Jego edukacją kierował wuj Łukasz Watzenrode. Młody Kopernik wstąpił w 1491 roku na uniwer­sytet krakowski. Po powrocie z Krakowa wyruszył na dalszą naukę do Włoch. Spędził tam w sumie sześć lat, najpierw w Bolonii, studiując tam astro­nomię, następnie od roku 1501 w Padwie, zgłę­biając wiedzę prawniczą i medyczną. Wuj Mikołaja był od 1494 roku biskupem warmińskim. Po po­wrocie do Polski w 1503 roku Kopernik objął więc stanowisko kanonika w katedrze we Fromborku. Do tego czasu przyswoił sobie właściwie całą ówczesną wiedzę naukową z zakresu matematyki, astronomii oraz medycyny.
Kopernik był prawdziwym człowiekiem re­nesansu - jako urzędnik kościelny bronił zamku olsztyńskiego w czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-21. Interesował się też ekonomią, był autorem projektu reformy monetarnej zawar­tego w dziele Monetae cudendae ratio.
Pierwsze obserwacje astronomiczne poczynił Kopernik w 1497 roku. Po powrocie do Polski kon­tynuował te prace, przeprowadzając dokładne obli­czenia torów ruchu planet. Te pomiary doprowa­dziły go do wniosku, że ścisły i dokładny system Ptolemeusza zawiera jeden fundamentalny błąd. Jeszcze raz przewertowawszy prace wczesnych astronomów greckich natrafił na teorię Arystarcha (ok. 270 p.n.e.), według której w środku wszech­świata znajdowało się Słońce, podczas gdy Ziemia oraz inne planety krążyły po orbitach wokół niego.
Przez wiele lat Kopernik pracował nad tą teo­rią, według której dzienny ruch Słońca na niebie jest wynikiem ruchu obrotowego Ziemi wokół wła­snej osi. Kopernik wierzył jednak wciąż, że orbi­ty planet są kołowe. W 1530 roku ukończył pisa­nie manuskryptu swej teorii. Papież Klemens VII zaaprobował go i zasugerował Kopernikowi opubli­kowanie rozprawy naukowej na ten temat. Jednak astronom wciąż wahał się i dopiero w roku 1543 zdecydował się wydać ją drukiem. Według nie­których źródeł Kopernik zobaczył gotową książkę dopiero na łożu śmierci. Zmarł we Fromborku, 24 maja 1543 roku.

Podobne prace

Do góry