Ocena brak

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011

Charakterystyka

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.


Metoda wykorzystująca wartość reputacji

W przypadku metod mieszanych wyceny przedsiębiorstwa wykorzystujemy wartość reputacji(wartości pozamajątkowe).

  • G= an (CF-r*M) G- watrość reputacji
    • CF- przeciętny roczny dochód
    • r- stopa dyskontowa
    • M- wartość majątkowa przedsiębiorstwa obliczana w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto

Grupy metod mieszanych

W metodach mieszanych można również wyróżnić szereg podgrup:


Metoda anglosaksońska (metoda UEC)

uzupełnia wartość przedsiębiorstwa o wartość majątkową:

  • WM+G; WM+an*(CF-r*M)

Metoda stuttgarcka

wartość reputacji stanowi tym przypadku "nadwyżkę reputacyjną" wartości przedsiębiorstwa.

  • W=M+ [1] D- wartość przedsiębiorstwa liczona metodą dochodową

Metoda niemiecka

wartość przedsiębiorstwa jest określona jako połowa sumy wartości netto majątku oraz wartości dochodowej.

  • W(D+M)/2 WM+0,5*(D-M) W=D-0,5*(D-M)

Jednakże ta metoda w niektórych przypadkach może nie być wiarygodna. Wiąże się to z możliwością przeszacowań w wycenie (np. gdy przedsiębiorstwo posiada majątek o dużej wartości, ale ma niską rentowność) lub z możliwością niedoszacowań (mała wartość majątku, wysoka rentowność)


Metoda szwajcarska

próbuje niwelować niedociągnięcia metody niemieckiej:


W(2*D+M)/3 WD- ?*(D-M) W=M+ ?*(D-M)


W metodzie tej położony jest nacisk na zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów, zaakcentowane również są elementy pozamajątkowe, czyli wartość reputacji. Jednakże w mniejszym stopniu uwzględnia przyszłe ryzyko rynkowe.


Oczywiście nie są to wszystkie metody wyceny przedsiębiorstwa; należy sięgnąć do literatury specjalistycznej, aby w pełni zrozumieć istotę i schemat postępowania przy wycenie przedsiębiorstwa.


Autor: Marta Krokowska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry