Ocena brak

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie powiatu

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Innymi powiatowymi osobami prawnymi są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

W stosunkach cywilnoprawnych powiat jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych. Ustawa normuje sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu oraz nakazuje , aby zarząd i ochrona mienia były wykonywane ze szczególną starannością.

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

Mienie samorządu województwa

Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo i inne wojewódzkie osoby prawne. Innymi wojewódzkimi osobami prawnymi są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nie należącego do innych wojewódzkich osób prawnych.

Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych. Od tej reguły ustawa wprowadza odstępstwa, jeśli chodzi o nieodpłatne rozporządzanie mieniem oraz zbycie:

a) nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych,

b) przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą,

bądź zmiany przeznaczenia wymienionych składników. Czynności te wymagają zgody zarządu województwa , wyrażonej w formie uchwały.

W przypadku zbycia przez województwo lub inną osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu, a mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega zwrotowi na jego rzecz.

Podobne prace

Do góry