Ocena brak

MIEJSCE ZAPASÓW W ZARZĄDZANIU FINANSAMI FIRMY

Autor /karol Dodano /23.06.2011

W prowadzeniu działalności bardzo ważną rzeczą jest utrzymywanie zapasów. Zapewnia to bowiem ciągłość procesów gospodarczych oraz ciągłość produkcji i sprzedaży. Firma może gormadzić różne rodzaje zapasów jak na przykład: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. W procesie gospodarczym każdy rodzaj zapasów odgrywa zupełnie inną rolę. Firmy produkcyjne gromadzą głównie zapasy materiałów i produktów gotowych. W firmach handlowych dominują zapasy towarów. W firmach usługowych występują zapasy materiałów, które mogą być użyte do realizacji usługi.

Posiadanie dużych zapasów zapewnia ciągłość pracy firmy. Utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów wymaga jednak odpowiednio dużych środków finansowych. Środki te można pozyskać z kredytów lub pożyczek. Z tego też względu firmy starają się optymalizować poziom zapasów.

W związku z utrzymywaniem zapasów firma może otrzymywać opusty cenowe związane z dokonywaniem zakupów materiałowych w większych partiach dostaw. Poza tym zapobiega się w ten sposób skutkom braku zapasów, co może prowadzić do przerwania ciągłości produkcji i sprzedaży. Wielkość zapasów służących zapewnieniu ciągłości procesu gospodarczego jest uzależniona od poziomu ryzyka utraty dostaw oraz czasu realizacji dostawy z alternatywnego źródła zaopatrzenia. Firma dzięki zgromadzonym zapasom może w sposób ciągły zaspokajać popyt. Dzięki temu ma mocniejszą pozycję na rynku. Firma dysponując większymi zapasami ma możliwość realizacji większej sprzedaży. Gromadzenie zapasów umożliwia ochronę przed niekorzystnymi zmianami cen. W ten sposób jest zmniejszane ryzyko zmiany cen, ryzyko kursowe przy zakupach dokonywanych za waluty obce lub ryzyko stopy procentowej, gdy zakupy są dokonywane na kredyt. Może się także zdarzyć, że firmy dokonują większych zakupów materiałowych, korzystając z pomyślnej koniunktury gospodarczej czy niższych cen. Zakupy materiałów są traktowane jak inwestyce. Wcześniejsze wydatkowanie środków i ich okresowe zamrożenie jest rekompensowane oszczędnościami na późniejszych większych wydatkach, dokonywanych przy wyższym poziomie cen. Zapasy te są gromadzone przy niższym poziomie cen i później mogą być odsprzedane, gdy ceny będą wyższe.

Jak już wspomniałem na wstępie poszczególne grupy zapasów pełnią w firmie różne funkcje.Zapasy materiałów ułatwiają proces planowania. Umożliwiają w sposób bardziej elastyczny modyfikować założenia planów finansowych. W zależności od wielkości zfromadzonych zapasów podejmowane są przez firmę różne decyzje. Odpowiednio duże zapasy materiałów zabezpieczają przed niekorzystnymi zmianami cen. Jednak może okazać się to niekorzystne szczególnie w razie obniżki cen. Duże zapasy materiałów zabezpieczają także przed niekorzystnymi skutkami ograniczenia dostaw. Ich przerwanie może zakłócić ciągłość procesu produkcji i sprzedaży. Zakup dużych jednorazowych partii ułatwia uzyskanie obniżek cen. Zapasy wyrobów gotowych mają na celu przede wszystkim zapewnienie ciągłości sprzedaży. Posiadanie odpowiednio dużych zapasów prowadzi do stabilizacji produkcji. Potrzeby odbiorców mogą być zaspokajane zmniejszaniem stanu magazynu. Wówczas zwiększony popyt nie powoduje gwałtownych wzrostów produkcji. Stan magazynów, jeśli zachodzi taka potrzeba, można uzupełniać w następnych spokojniejszych okresach.

Zapasy produkkcji w toku służą do zapewnienia ciągłości produkcji. Niedobór zapasów międzyoperacyjnych w przypadku zakłócenia pracy określonego ogniwa produkcyjnego może doprowadzić do przerwania ciągłości produkcji. Natomiast duże zapasy produkcji w toku mają wpływ na wzrost kosztów ich utrzymania i jednocześnie pozwalają kontynuować proces produkcji w przypadku większej awarii. Odpowiednia wielkość tych zapasów zależy od oceny niezawodności procesu technologicznego.

Podobne prace

Do góry