Ocena brak

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (organizacja, funkcje)

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to organ sądowy ONZ. Status MTS stanowi integralną część Karty NZ.

Trybunał składa się z 15 sędziów niezawisłych, wybieranych na 9 lat przez ZO oraz RB z listy osób wyznaczonych przez grupy narodowe Stałego Trybunału Rozjemczego. Co 3 lata następuje odnowienie 1/3 składu Trybunału. Jest dopuszczalna reelekcja. W Trybunale nie może być jednocześnie 2 sędziów z tego samego państwa. Wykształciła się praktyka, ze w jego skład wchodzą zawsze sędziowie z 5 wielkich mocarstw, stałych członków RB.

Sędzia MTS pełni wyłącznie te funkcję i korzysta z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Trybunał wybiera na 3 lata Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona oraz Sekretarza Trybunału na 7 lat. Sędzia ad hoc - może być powołany w skład sędziów MTS w jakiejś sprawie, sporze, przez każdą ze stron sporu, jeśli w komplecie sędziowskim nie ma obywatela któregoś z państwa - strony. MTS ma za zadanie rozstrzyganie sporów międzynarodowych.

Sprawa rozpoczyna się w Trybunale po wniesieniu doń przez państwo - powoda sprawy na piśmie i zarejestrowaniu jej przez Sekretarza MTS. Jeśli Trybunał uzna się za kompetentny do rozpatrzenia sprawy, nadaje jej dalszy bieg. Językami oficjalnymi są angielski i francuski. Postępowanie składa się z części pisemnej i ustnej. Strony są reprezentowane przez swych przedstawicieli, którzy mogą korzystać z pomocy doradców i adwokatów. Posiedzenia Trybunału są jawne, chyba że sąd postanowi inaczej, albo strony nie wyrażą na to zgody. Narady Trybunału są zawsze tajne. Decyduje większość głosów, w razie równości - głos Przewodniczącego. Wyrok MTS posiada moc tylko w stosunkach między stronami.

Wyroki MTS są ostateczne.MTS wydaje również opinie doradcze w kwestiach prawnych na żądanie RB, ZO i innych organów NZ i organizacji wyspecjalizowanych, jeśli uzyskają na to upoważnienie ZO. Opinia doradcza nie ma charakteru obowiązującego, a charakter zalecenia, które czasami może być uznane za wiążące.

Podobne prace

Do góry