Ocena brak

Międzynarodowy system walutowy

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

 • kurs walutowy zmienia się w wyniku działania sił rynkowych, braku utrudnień w przepływie kapitału czy siły roboczej

 • rzeczywistość jest inna – kraje stosują zróżnicowane systemy walutowe

Inny czynnik zmian – to skala powiązań handlowych i kapitałowych

 • decyzje polityki fiskalnej, monetarnej, kursu walutowego podejmowane za granicą mają wpływ na uwarunkowania makroekonomiczne danego kraju

 • Wybierając system walutowy należy brać pod uwagę: wskaźniki makroekonomiczne ale i uwarunkowania zewnętrzne

Def międz systemu walutowego zbiór przyjętych przez poszczególne kraje zasad funkcjonowania sfery monetarnej i kursu walutowego

 • zespół zasad, procedur, instrumentów i instrukcji niezbędnych do wykonywania płatności międzynarodowych

Wybór systemu walutowego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju:

 • poziom kursu walutowego wpływa na konkurencyjność kraju i na poziom krajowej aktywności gospodarczej

 • poziom kursu walutowego i jego wahania wpływają na szybkość rzeczywistych zmian cen

 • stabilność syst. walut. ma znaczenie dla równowagi makroekonomicznej kraju

3 główne klasyfikacje reżimów walutowych :

 • systemy oparte na kursach stałych

 • systemy oparte na kursach płynnych

 • systemy oparte na kursach pośrednich

jak zaklasyfikować system walutowy danego kraju?

 • Najprostsze rozwiązanieklasyfikacja formalna- oparta na oficjalnych komunikatach krajowego banku centralnego. Ten sposób stosuje MFW –co roku dokonujący oceny systemów walutowych krajów członków

Klasyfikacja formalna ma istotne znaczenie dla kształtowania oczekiwań uczestników rynku walutowego

wprowadzono rzeczywiste klasyfikacje systemów walutowych

 • Tu wzięto pod uwagę nie tylko oficjalne intencje danego kraju ale też rzeczywiste fluktuacje kursu walutowego oraz dane makroekonomiczne

 • Ta klasyfikacja też nie jest idealna – opiera się na danych historycznych, nie uwzględnia deklaracji banku centralnego

 • Podstawą klasyfikacji pozostają publikacje MFW

Szczegółowy podział systemów walutowych

Klasyfikacja na kursy stałe, pośrednie i płynne jest zbyt uboga, dlatego wprowadzona jest klasyfikacja szczegółowa

dolaryzacja – jednostronne przyjęcie przez dany kraj waluty obcej jako środka płatniczego na swoim terytorium, pojęcie umowne i oznacza jednostronne przyjęcie dowolnej waluty – jest to rezygnacja z prowadzenia samodzielnej polityki monetarnej

unia walutowagrupa krajów używa jako oficjalnego środka płatniczego waluty emitowanej przez regionalny bank centralny – kraje rezygnują z dotychczasowej waluty narodowej, współdecydują o prowadzonej polityce monetarnej

izba walutowa (zarząd walutą)usztywnienie kursu waluty narodowej w stosunku do przyjętej, stabilnej waluty wiodącej przy zachowaniu całkowitej wymienialności krajowego pieniądza na tą walutę;

 • obowiązek trzymania rezerw w walucie w określonej wysokości;

 • duża trudność dla władz monetarnych – sztywne związanie waluty krajowej z obcą sprawia, że bank centralny może emitować tylko taką ilość waluty krajowej na jaką pozwala mu wielkość rezerw walutowych;

sztywny kurs walutowy – w stosunku do danej waluty zagranicznej, inne wymagania co do utrzymywania rezerw pokrywających bazę monetarną

kurs kroczący – bank centralny ustala początkowo poziom kursu walutowego w stosunku do określonej waluty obcej następnie dokonuje regularnych dewaluacji – najczęściej kraje o wysokiej inflacji – władze starają się utrzymać realny kurs waluty na stałym poziomie

kurs sztywny w stosunku do koszyka walut – kurs danej waluty obliczany na podstawie kursów walut wchodzących w skład koszyka

kurs tunelowy kurs walutowy który może wahać się w z góry określonym przedziale w stosunku do kursu centralnego

kurs płynny kierowany – ustalany przez siły popytu i podaży na rynku walutowym, bank centralny nie jest zobowiązany do obrony żadnego z góry wyznaczonego parytetu. Ale gdy w znaczący sposób odchyli się od pożądanego, władze monetarne mogą interweniować

kurs płynny – ustalany wyłącznie przez siły popytu i podaży na rynku walutowym a bank centralny bez względu na wielkość wahań nie dokonuje interwencji, od kwietnia 2000 Polska

 • wprowadzenie określonego systemu walutowego wiąże się z konsekwencjami dla gospodarki – wymaga to analizy wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji ekonomicznej kraju, określenia celów polityki monetarnej i horyzontu czasowego w jakim mają być zrealizowane

Podobne prace

Do góry