Ocena brak

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

 • Przez dziesiątki lat przedmiotem zainteresowania teorii MSG był wyłącznie obrót towarowy

 • Zakładało się brak mobilności – w ujęciu międzynarodowym:

 • ziemi, pracy, kapitału

 • pokazała się internacjonalizacja, a handel wewnątrzgałęziowy zaczął zastępować międzygałęziowy

 • nie dało się dłużej ignorować międzynarodowych przepływów czynników produkcji

 • wywóz” ziemi był incydentalny

 • Ale od XIX ruchy kapitału i siły roboczej miały coraz większe znaczenie

 • Wywóz kapitału teraz przybrał niespotykane wcześniej formy i objął cały świat

 • Przepływy kapitału w skali międzynarodowej są bardzo ważne we współczesnej gospodarce

Stymulują wzrost gospodarczy

Przeciwdziałają krótkookresowym trudnościom gospodarczym

Jest duże zróżnicowanie powiązań międzynarodowych pomiędzy podmiotami gospodarki światowej wymiana handlowa współpraca produkcyjna współpraca inwestycyjna

W gospodarce światowej występują kraje, które więcej wytwarzają niż konsumują Ale liczniejsza jest grupa krajów nie posiadających.

Międzynarodowe przepływy kapitału:to wszelkie ruchy kapitału, które swe statystyczne odzwierciedlenie znajdują w bilansie obrotów gospodarczych z zagranicą

Ruchy kapitału mogą wynikać z:

 • Zakupu towarów i usług za granicą

 • Udzielania lub otrzymywania zagranicznych kredytów

 • Zakładania przedsiębiorstw w obcym kraju

 • Zakupu/sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych

 • przepływ kapitału może być o szerokim znaczeniu:

 • transakcje banku centralnego

 • lub wąskim znaczeniu:

 • różne podmioty gospodarcze

Inne ruchy kapitału:

 • Krótkoterminowe

 • Długoterminowe

Klasyfikacja przepływów kapitału wg formy wywożonego kapitału:

Lokaty na rynku walutowym

 • Kredyty handlowe

 • Kredyty finansowe

 • Zagraniczne inwestycje portfelowe

 • Okres XIX/XX - inwestycje w obligacje zagraniczne to najważniejsza forma wywozu kapitału

Obecnie – dominuje zakup akcji zagranicznych przedsiębiorstw

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne–inwestycje dokonane w kraju innym niż kraj pochodzenia inwestora, polegające na ulokowaniu kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym, w celu uzyskania efektywnej kontroli zarządzania tym przedsiębiorstwem i osiągania z tego tytułu zysków

 • Zakup udziałów w już istniejących firmach zagranicznych

 • Założenie nowej filii za granicą

 • Utworzenie joint venture z podmiotem zagranicznym

 • Nabycie majątku nieruchomego za granicą w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności

 • Wzrost znaczenia związany z rozwojem korporacji międzynarodowych

 • Element strategii przedsiębiorstwa

 • Nie zysk jest głównym celem

 • Zysk jest ważny ale istotne jest poszerzenie rynku zbytu

podstawowe formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Inwestycje typu greenfield

Inwestycje w postaci fuzji i przejęć

Inwestycje typu greenfield– charakterystyczne dla krajów rozwijających się – inwestor zagraniczny buduje zakład od podstaw

 • Inwestycje w postaci fuzji i przejęć – w krajach rozwiniętych – najczęściej nabycie kontrolnego pakietu akcji lub wspólna decyzja podmiotów o połączeniu

 • Fuzje i przejęcia wypadają gorzej niż inwestycje typu greenfield

 • Fuzje i przejęcia początkowo mogą dawać mniej korzyści i mogą mieć zły wpływ na kraj goszczący – nie zawsze prowadzą do zwiększenia produkcji, czy miejsc pracy

 • Ale i tak uważa się bezpośrednie inwestycje zagraniczne za jedne z najbardziej korzystnych i bezpiecznych form międzynarodowych przepływów kapitału oraz finansowania procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych – gwarantują dostęp do rynków, technik, technologii w produkcji i zarządzaniu

Jest wiele teorii dlaczego inwestorzy lokują posiadane kapitały za granicą – bezpośrednie inwestycje zagraniczne

 • Teoria przewag monopolistycznych

 • Teoria międzynarodowego cyklu życia produktu

 • Teoria lokalizacji

 • Teoria internalizacji

 • Eklektyczna teoria międzynarodowej produkcji

Teoria przewag monopolistycznych

 • Przedsiębiorstwa są gotowe ponieść dodatkowe koszty związane z podjęciem działalności za granicą jeśli efektywniej wykorzystają posiadane zasoby

 • Takie przedsiębiorstwo musi posiadać duży kapitał, przewagi nad przedsiębiorstwami w kraju lokat

 • Mogą być przewagi: finansowa, technologiczna, menedżerska, marketingowa

 • Teoria międzynarodowego cyklu życia produktu Wg niej cykl życia produktu to 3 fazy

 • faza produktu innowacyjnego

 • faza dojrzałego produktu

 • faza standaryzowanego produktu

 • Ekonomiczne starzenie się produktów jest spowodowane:

 • rozwojem techniki i nauki

 • rozwojem wymiany międzynarodowej

 • wzrostem społecznej zamożności

 • lepszą informacji

 • Większość produktów przechodzi 4 fazy rynkowego życia:

 • Wprowadzenie, wzrost dojrzałość, spadek

 • Teoria lokalizacji

 • Określa determinanty – powody wpływające na wybór miejsca lokalizacji bezpośredniej inwestycji zagranicznej

 • Teoria internalizacji Jest taka teza głosząca, że międzynarodowe korporacje podejmują zagraniczne inwestycje bezpośrednie, ponieważ chcą uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zawieraniem transakcji rynkowych. One zastępują rynek zewnętrzny rynkiem wewnętrznym.

 • Eklektyczna teoria międzynarodowej produkcji

Warunkiem podjęcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest wystąpienie jednocześnie 3 elementów:

 • posiadanie specyficznych przewag, którymi nie dysponują inne przedsiębiorstwa działające na rynku zagranicznym

 • wykorzystanie tych przewag bezpośrednio, a nie udostępnianie ich innym firmom

 • korzystne ulokowanie produkcji za granicą

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

 • Międzynarodowe przepływy kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych są badane – od 1991

 • Kładzie się nacisk na długoterminowe stosunki o trwałym charakterze – przejmujący / przejmowany

korporacja międzynarodowa

spółka – która posiada aktywa innych podmiotów zlokalizowanych za granicą

chodzi tu o posiadanie pakietu akcji – pakiet 10% wystarcza do traktowania firmy jako korporacji transnarodowej

Ruch międzynarodowych przepływów kapitału cechuje się dużą zmiennością; wynika to z 3 podstawowych czynników:

 • makroekonomicznych – spadek lub wzrost aktywności gospodarczej na świecie

 • mikroekon– zależy od wielkości zysków przedsiębiorstwa

 • instytucjonalnych– skala procesów prywatyzacyjnych

ostatnio jest mniej fuzji i przejęć

 • w bezpośrednich inwestycjach greenfield – widać dynamikę wzrostu

 • przewaga motywacji kosztowych, lokowanie pracochłonnych produkcji w krajach o tańszej sile roboczej i mniej rozwiniętej infrastrukturze

bud. zakładów produkcyjnych od podstaw – Azja i Europa Środkowo-wschodnia

Podobne prace

Do góry