Ocena brak

Międzynarodowe prawo publiczne

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Pojawiło się w XVI i XVII w, dotyczyło ono relacji państw między sobą w sprawie wojny. Teraz prawo międzynarodowe dotyczy pokoju. Jest to prawo powszechnie przestrzegane z obawy przed innymi państwami, sankcjami i opinią publiczną. Doktryna naturalistyczna państwo istnieje z samego faktu że dąży do niepodległości, równości, poszanowania praw wszystkich ludzi. Doktryna pozytywna jest to wola danego państwa. Struktury międzynarodowe nie mają takiej roli jak państwo, inaczej funkcjonują i mają inne struktury. Podmiotem stosunków międzynarodowych są państwa, organizacje międzynarodowe, związki wyznaniowe. Cechy stosunków międzynarodowych; nie posiadają władzy centralnej, mała liczba członków, sankcje zorganizowane i niezorganizowane.

 Zasady wspólnot międzynarodowych; głos ważny w zależności od roli państwa na arenie międzynarodowej, państwo musi samo dążyć do silnej pozycji politycznej, musi posiadać zdolność do funkcjonowania na zewnątrz. Wizje społeczeństwa; wizja realistyczna – struktury międzynarodowe istnieją dlatego iż państwa tworzą je z obawy przed konfliktem zbrojnym i utratą niepodległości. Wizja liberalna - procesy demokratyzacji prowadzą do powstania rzeczywistości międzynarodowej. W ogólnym rozrachunku tworzą się organizacje które zaspakajają potrzeby. Wizja transnarodowa – przynajmniej jeden uczestnik stosunków międzynarodowych ma charakter transnarodowy (stowarzyszenia).

Wizja globalizmu, feminizmu, neoliberalizmu. Cele porozumień międzynarodowych – ekologiczne, militarne, ekonomiczne, kulturowe, narodowościowe, religijne. Organizacje międzynarodowe poprzez swoją działalność dotyczą określonego terytorium lub celu; wspólnoty funkcjonalne (światowe, lub celowe) wspólnoty lokalne (określony teren). Międzynarodowe stosunki polityczne zaczęły się rozwijać od 1648 r. od pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Skończył się wtedy okres panowania Habsburgów.

Podobne prace

Do góry