Ocena brak

Międzynarodowa ochrona praw jednostki

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Wstrząs spowodowany II wojną światową uzmysłowił społeczności międzynarodowej, że wewnątrzpaństwowy system gwarantowania praw obywatelskich jest niewystarczający. Zaczynają więc powstawać różne międzynarodowe akt prawne dot. tej materii:

  • 1948 r. – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – nie miała ona charakteru wiążącego prawnie, stała się jednak wskazówką do prac nad modelem ochrony prawnomiędzynarodowej (obecnie istnieją 2 takie modele: system ochrony regionalnej i ochrony uniwersalnej);

  • 1977 r. – Polska podpisała Międzynarodowe Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych;

  • 1991 – RP podpisała protokół umożliwiający skargę indywidualną obywatela;

  • 1992 – RP podpisała Europejską Konwencję Praw Człowieka, która została uchwalona w 1950r. – zawiera ona katalog 26 praw i wolności dość szczegółowo unormowanych, Konwencja określa jakich praw nie wolno ograniczać czy zawieszać; wprowadza ona także prawo skargi obywatela przeciwko własnemu państwu – orzeczenia Trybunału Europejskiego i Komitetu Rady Ministrów Europy są wiążące dla państwa łamiącego prawa człowieka;

  • 1961 r. – w ramach Rady Europy nastąpiło przyjęcie Europejskiej Karty Społecznej, w ten sposób prawa socjalne zostały podniesione do rangi praw człowieka; Karta zawiera 19 praw oraz szczegółowe określenie ich zakresu i metod realizacji.

Podobne prace

Do góry