Ocena brak

Miedzynar przepływy ludnosci

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Migracja – zmiana miejsca zamieszkania osoby, rodziny lub gospodarstwa domowego

Ze względu na położenie miejsca pierwotnego i docelowego -migracja:

 • międzynarodowa

 • międzyregionalna

 • lokalna

2 rodzaje mobilności przestrzennej:

 • zmiana miejsca zamieszkania –migracja

 • nie ma zmiany miejsca zamieszkania – mobilność cyrkulacyjna

formy migracji:

 • emigracja - wyjazd,

 • imigracja - przyjazd,

 • reemigracja - powrót z emigracji czasowej,

 • uchodźstwo - ucieczka,

 • ewakuacja - zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia

-repatriacja - powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo,

 • przesiedlenie (transfer) - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy,

 • deportacja - przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice

Migrantom wyrastają przeszkody, które stanowią przyczyny małej mobilności ludności:

 • bariery polityczne - główna przyczyna niskiej mobilności ludności

 • bariery językowe - jedna z głównych przyczyn niskiej migracji w UE i na innych obszarach bez barier politycznych

 • bariery kulturowe

 • bariery infrastrukturalne - np. słaby rozwój mieszkalnictwa (ważne w Polsce)

Modele migracji

 • Klasyczny model - pomimo limitów ilościowych, migrantów zachęca się do przyjazdu, gwarantuje się obywatelstwo

 • Kolonialny model - dotyczy dawnych imperiów kolonialnych

 • Model gastarbeiterów - polityka przyjmowania imigrantów jako pracowników na określony czas

 • Imigracja nielegalna - samowolne przekraczanie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu

Nowe tendencje w migracji

 • Nasilenie - migracje będą liczniejsze niż kiedykolwiek przedtem

 • Zróżnicowanie - brak możliwości określenia konkretnych fal migracji

 • Globalizacja - migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów

 • Feminizacja - większość migrantów będą stanowiły kobiety

Nowa migracja to zmiana wzorców migracji w Europie, która jest wynikiem zakończenia zimnej wojny, zakończenia konfliktów na terenie byłej Jugosławii i pogłębiania integracji europejskiej

Emigracja

Charakter politycznyucisk lub różnice w poglądach

 • Charakter ekonomiczny – konieczność poszukiwania pracy, chęć poprawy warunków życia

 • Często nielegalna – z tym wiąże się readmisja – odsyłanie nielegalnych imigrantów do ich krajów, a jeśli uchodźcy – odsyłanie do pierwszego bezpiecznego kraju na terenie którego przebywali po ucieczce z kraju rodzinnego

Imigracja – to przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się na stałe. Napływ imigrantów jest często źródłem problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i innych konfliktów. Często towarzyszy jej ksenofobia – niechęć w stosunku do obcych

Repatriacjarodzaj reemigracji – nie zawsze jest dobrowolna. Jest związana ze zmianą granic lub zmianami politycznymi, na masową skalę po zakończonych wojnach

Uchodźctwo

 • Analiza przyczyn migracji nie uwzględnia ucieczki – wojenna

 • Zainteresowano się tym problemem w XIX w. Proces ten nasilił się w XX – wiek uchodźctwa

 • Status uchodźcy reguluje konwencja genewska 12 sierpnia 1945

Uchodźcami są osoby znajdujące się poza państwem swojego obywatelstwa, które z uzasadnionych przyczyn, dyktowanych strachem przed prześladowaniami ze względu na religię, rasę, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej, poglądy polityczne, nie mogą lub nie chcą skorzystać z ochrony swojego państwa

W 1933 przyjęto pierwszą ogólną konwencję w sprawie uchodźctwa

 • W 1946 w ONZ powstała Organizacja Międzynarodowa Uchodźców; w 1951 Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

 • Współczesne prawo międzynarodowe nakazuje udzielanie azylu politycznego, czyli nie odsyłanie do kraju, w którym grozi prześladowanie, a także zapewnienie prawnych, ekonomicznych, społecznych warunków do bezpiecznego życia w miejscu pobytu

Podobne prace

Do góry