Ocena brak

Miażdżyca tętnic mózgowych

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

miażdżyca tętnic mózgowych; zmiany w naczyniach upośledzające krążenie mózgowe, powodujące szereg objawów neurologicznych i ogólnych, jak też psychopatologicznych. Miażdżyca t. m. może występować niezależnie od miażdżycy naczyń. Proces miażdżyco­wy w ośrodkowym układzie nerwo­wym prowadzi do powstawania ognisk rozmiękania w mózgu spowodowa­nych przez zakrzep oraz zatory naczyń. Zamknięcie większych naczyń powoduje udary, które kończą się często niedowładami i porażeniami połowiczymi, a także zgonem (1/5 zgonów powyżej 65 roku życia). Miażdżyca t. m. objawia się bólami głowy, zawro­tami głowy i szumem w uszach. Mogą występować także zaburzenia snu za­równo pod postacią bezsenności, jak też odwrócenia rytmu snu i czuwania. Wyrazem miażdżycy t. m. mogą być następujące objawy psychiczne: zmien­ność nastroju, zaburzenia Jconcentracji uwagi i trudności zapamiętywania. Z czasem może dojść do wyraźnego upośledzenia krytycyzmu. Leczenie miażdżycy t. m. może przynieść częś­ciową poprawę. Należy wykorzystać istniejące możliwości kompensacyjne ustroju, poprawiając pracę układu sercowo-naczyniowego, poprawić za­burzenia hemodynamiczne i wazomo-toryczne, uregulować ciśnienie krwi tętniczej — unikając jednak nagłego obniżenia ciśnienia, kryjącego w sobie niebezpieczeństwo niedokrwienia móz­gu i udaru. Leczenie farmakologicz­ne obejmuje ostatnio leki poprawia­jące metabolizm mózgu. Opieka nad chorym z m. t. m. wymaga od otocze­nia cierpliwości i wyrozumiałości. Do opieki tej należy rehabilitacja ruchowa polegająca na ćwiczeniu zachowanych jeszcze lub zanikających funkcji. Akty­wizacja fizyczna i psychiczna ma na celu zapobieganie lub ograniczenie nie­dołęstwa chorych.

Podobne prace

Do góry