Ocena brak

Metody zarządzania

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Zarządzanie przez dyrygowanie uprawnień i odpowiedzialności- umożliwia podwładnym samodzielnie postępować i decydować, jednocześnie dostarcza czasu kierownikowi, sprzyja rozwojowi kadr.

Zarządzanie przez cele- jest to bardzo efektywna technika zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to proces, w którym aktywnie uczestniczą kierownicy i pracownicy sztabowi na wszystkich szczeblach organizacji. Nacisk kładziony jest na efekt, a nie na działalność.

Zarządzanie naukowo-rozdzielcze jest ono jedną z pierwszych i najprostszych form zarządzania przedsiębiorstw, realizacja jest kontrolowana przez przełożonego.

Zarządzanie przez wyjątki – istotą tej metody jest delegowanie uprawnień, odpowiedzialności oraz czynności kontrolnych podległych kierownikowi lub wykonawcy z jednoczesnym działaniem przełożonego w sytuacji wyjątkowej.

Zarządzanie przez wyniki- zasadniczym wynikiem przedsiębiorstwa jest zysk. Stąd potrzeba formułowania rezultatów, które trzeba osiągnąć, gdyż w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo zmierza do bankructwa.

Zarządzanie systemowe – polega na realizacji przedsiębiorstwo otoczenie. Następuje tutaj uwypuklanie odrębności poszczególnych składników i racjonalności działania. Punktem wyjścia jest przekonanie, że przedsiębiorstwo stanowi system działania wyodrębniający je w stosunku do złożonego otoczenia.

Zarządzanie strategiczne – Musi mieć charakter skoordynowany, na podstawie ciągłych obserwacji i analizy zmiennych wymagań otoczenia. Stanowi to istotę zarządzania firmą, która realizowana jest na trzech poziomach dostosowawczych mających na celu : zapewnienie pozycji konkurencyjnej, zapewnienie odpowiednich wyników działalności przedsiębiorstw( zarządzanie taktyczne), zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa (zarządzanie operatywne). Konieczność myślenia i działania strategicznego jest szczególnie widoczna w przypadku przedsiębiorstwa, które musi działać w warunkach ciągle zmieniającego się rynku i otoczenia.

Podobne prace

Do góry