Ocena brak

Metody zabezpieczeń kredytów bankowych

Autor /tubbers Dodano /04.10.2007

Wydział
Kierunek
Specjalność

Metody zabezpieczeń kredytów bankowych na przykładzie Banku BPH i PBK S.A oddział Busko-Zdrój

Kielce 2007
Spis treści??????????????????????????..2

Wstęp????????????????????????????4

Rozdział I Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa??9
1. Uwagi wstępne??????????????????????..9
2.Charakterystyka kredytu bankowego??????????????.10
3.Warunki uzyskania kredytu bankowego?????????????13
4.Zabezpieczenia kredytu bankowego??????????????.15
5.Klasyfikacja kredytów???????????????????...16
6.Ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa????????????.24
7. Uwagi końcowe??????????????????????29

Rozdział II Praktyka wykorzystania kredytu ???..????????30
1.uwagi wstępne??????????????????????...30
2.Zawieranie umowy kredytowej????????????????.30
3.Cechy charakterystyczne umowy kredytu????????????33
4.Elementy umowy kredytu??????????????????.33
5.Strony umowy kredytu???????????????????.. 35
6.Rozwiązanie umowy kredytu?????????????????37.
7.Koszty kredytu??????????????????????..38

Rozdział III Metody zabezpieczeń stosowane w banku BPH i PBK S.A oddział Busko Zdrój???????????????????????40
& 1.System Bankowy w Polsce?????????????????.40
& 2.Rys historyczny Banku BPH i PBK S.A????????????.48
& 3.Przedmiot i zakres działalności oraz struktura organizacyjna????53
& 4.Sposoby badania zdolności kredytowej przedsiębiorstw??????58
& 5. Prawne zabezpieczenie kredytów???????????????61

Zakończenie?????????????????????????71
Bibliografia?????????????????????????. 74
Wykaz aktów prawnych????????????????????...76
Inne źródła??????????????????????????.77

WSTĘP
Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko nieterminowego zwrotu kredytu łącznie z należnymi odsetkami czyli ryzyko kredytowe. Dlatego pewne zabezpieczenie zwrotności kredytu jest ważnym elementem umowy kredytowej. Formę zabezpieczenia zwrotu ustala bank w negocjacjach z kredytobiorcą biorąc pod uwagę rodzaj, wysokość i okres spłaty udzielonego kredytu a także status prawny i stan majątkowy kredytobiorcy. Zabezpieczenie jest z reguły wymagane w przypadkach udzielania kredytu przedsiębiorstwom nowo utworzonym oraz jednostkom o zagrożonej zdolności kredytowej. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością banki na ogół zaostrzają wymogi co do zabezpieczenia kredytu. Już samo pojęcie zdolności kredytowej, warunkuje udzielenie kredytu, uwzględnia przesłanki zabezpieczenia jego zwrotu. W tym samym kierunku idą uprawnienia banku do obserwowania i analizowania działalności gospodarczej kredytobiorcy a nawet dokonywania lustracji. Wreszcie umowy wymieniają okoliczności, w których bank może przedterminowo wypowiedzieć umowę kredytową.
Wśród prawnych form zabezpieczenia kredytów można wyróżnić zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe. Udzielający zabezpieczenia osobistego odpowiada całym swym majątkiem.

Podobne prace

Do góry