Ocena brak

Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Dzielimy je na związki dobrowolne i obowiązkowe(ustawowe).

  • Związki dobrowolne -uchwałami rad poszczególnych organów stanowiących decyduje się o utworzeniu danego związku jest to wola władz samorządowych poszczególnych jednostek.

  • Związki ustawowe-tworzone na podstawie ustawy. To mogą być związki między gminne, między powiatowe, a także związki tworzone miedzy powiatami i gminami.

Ustawa o samorządzie województwa nie przewiduje tworzenia związków. Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym określa cel tworzenia związków komunalnych gminy i powiatu jest to wspólne wykonywanie zadań publicznych. Związki mają charakter celowy.

Dotyczy to zarówno zadań własnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) (art.7 ustawy o samorządzie gminnym i art.4 ustawy o samorządzie powiatowym) jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Związki powiatowe i gminne, a także mieszane podlegają rejestracji. Rejestr tych związków prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Utworzenie związków dobrowolnych wymaga uchwał organów stanowiących (Rady gmin lub Rady Powiatu zainteresowanych przystąpieniem do danego związku lub zainteresowanych utworzeniem takiego związku).Przystąpienie lub wystąpienie z danego związku następuje w drodze uchwały Rady Gminy lub Powiatu. Podstawowym aktem jest statut, który powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę danego związku

  • charakter danego związku

  • zadania, jakie realizuje dany związek

  • siedzibę związku

  • uczestników związku (gminy, które zdecydowały o wejściu do związku). Związek może być powoływany na czas nieokreślony, ale również może być określony czas trwania związku. W przypadku zrealizowania pewnych określonych zadań przeznaczonych dla tego związku -rozwiązuje się ten związek.

Zasady likwidacji związku, jak również zasady przystępowania lub występowania członków z tego związku. Związki komunalne posiadają osobowość prawną. Występują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadają samodzielność. W związku z tym posiadają własne organy:

  • stanowiące (zgromadzenie) pełni funkcję kontrolną i uchwałodawczą. Organ ten ma charakter kolegialny. Organ ten jest reprezentantem poszczególnych gmin lub powiatów wchodzących w skład związków. Formą wyrażania woli zgromadzenia są uchwały. Każdy członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od jej podjęcia. Taki sprzeciw powoduje wstrzymanie wykonania uchwały i ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu danej sprawy nie można już wnieść w stosunku do tego samego problemu sprzeciwu.

  • wykonawcze (zarząd).Jest to organ kolegialny, wybierany przez zgromadzenie spośród jego członków. Ustawa przewiduje także możliwość powołania (nie więcej niż 1/3) członków spoza zgromadzenia.

Miasta na prawach powiatu mogą tworzyć związki z innymi powiatami, ale także z innymi gminami.

Związki tworzone są do działań z zakresu ekologii (budowa oczyszczalni),turystyka i promocja gminy, wspólne utrzymywanie komunikacji (związki komunikacyjne).

Podobne prace

Do góry