Ocena brak

Metody scenariuszowe

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Istnieją  pewne szczególne sfery otoczenia, których badanie tymi meto­dami może być bardziej zawodne i nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Dla badania zmian nieciągłych wprowadzono metody scenariuszowe. Nie opierają się one na prze­szłości, nie wnioskują na podstawie trendów, gdyż nie można stwierdzić ciągłości zmian, istnieje pewien przeskok między przeszłością a teraźniejszością. Dotyczy to przede wszystkim otoczenia społecznego i politycznego.

Metody scenariuszowe polegają na wielowariantowej projekcji przyszłości. Pierwsze scenariusze przeznaczone dla strategii konkurencji tworzone były przez kon­cerny General Electric i Shell w latach siedemdziesiątych. Stanowiły one odpowiedź na wzrastającą niepewność dnia jutrzejszego, próbę asekuracji przed niekorzystnymi zmianami oraz wyjście na przeciw szansom rozwoju. Oczekiwano również, iż metody te zmniejszą poziom niepewności w podejmowaniu decyzji strategicznych a także zwiększą elastyczność wariantów strategii. Przy obecnym stopniu niepewności, w zmiennym i nieustrukturalizowanym otoczeniu metody scenariuszowe nie podają goto­wego obrazu przyszłości. Dają jednak podstawy do przewidywania przez kierow­nictwo różnych kierunków rozwoju zjawisk.

Wśród metod scenariuszowych wyróżnić można: scenariusze możliwych zda­rzeń, scenariusze symulacyjne oraz scenariusze stanów otoczenia.

Scenariusze możliwych zdarzeń polegają na konstruowaniu list prawdopodob­nych do zaistnienia w przyszłości, istotnych dla organizacji zdarzeń. Tworzenie scena­riuszy w tym przypadku opiera się na intuicji. Kierownictwo, mając pewne wizje przy­szłości podejmuje decyzje strategiczne w oparciu o przewidywane wielkości i zacho­wanie się czynników ekonomicznych, politycznych, technologicznych, społecz­nych biorąc pod uwagę ścisłe relacje zachodzące między nimi a także między czynni­kami zewnętrznymi i wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Metoda ta pozwala na ocenę stopnia ryzyka planowanej do wdrożenia strategii.

W niniejszym opracowaniu uwagę swoją chciałbym skoncentrować na metodzie najpowszechniej znanej i używanej przez analityków i strategów w obecnym okresie. Tą metodą posłużę się w kolejnym rozdziale analizując otoczenie dla sektora tytonio­wego w Polsce.

Podobne prace

Do góry