Ocena brak

Metody oceny opłacalności inwestycji

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Metody oceny projektów inwestycji rzeczowych można umownie podzielić na:

 • proste - oparte na relacji pomiędzy nakładami i efektami, a czasem

 • złożone - oparte na stopie procentowej (dyskontowej), uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, ryzyko oraz inflację.

 • wielokryterialne - oparte na systemie oceny kryteriów mającym odbicie w priorytetach przedsiębiorstwa, nie oparte na wartości inwestycji.

W praktyce najczęściej stosowane są proste metody oceny przedsięwzięć, rzadziej wykorzystuje się NPV, i rzadko IRR. Ocena wielokrytenalna stosowana jest w wyjątkowych przypadkach, chociaż może być doskonałym uzupełnieniem podejmowanych decyzji, szczególnie w przypadku gdy wyniki obliczeń finansowych dla kilku przedsięwzięć są do siebie zbliżone.

Do metod oceny projektów inwestycyjnych zalicza się:

W odróżnieniu od metod złożonych metody proste pomijają zmienną wartość pieniądza w czasie. Wady metod prostych:

- ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie,

- dowolny sposób dobierania wartości granicznej,

- ignorowanie przepływów pieniężnych po okresie granicznym,

- niemożność porównywania projektów o różnych klasach ryzyka.

 • księgową stopę zwrotu, okres zwrotu (okres spłaty),

 • metodę NPV i okres zwrotu zdyskontowany

 • metodę IRR

- indeks zyskowności (dochodowości)

 • metodę MIRR

 • metodę NPV opartą o stopę reinwestycji

II. Korekty metod oceny projektów:

 • uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

 • uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

 • uchylenie założenia o operacyjnych [przepływach środków pieniężnych - zmiana sposobu szacowania przepływów środków pieniężnych:

 • metoda przepływów operacyjnych,

 • metoda reszty kapitału akcyjnego

 • APV skorygowana wartość obecna

 • metoda Ardittiego - Levy'ego albo przepływów środków pieniężnych dla inwestorów uchylenie założenia o zerowej wartości zaniechania inwestycji - wartość zaniechania inwestycji.

Podobne prace

Do góry