Ocena brak

Metody oceny inwestycji kapitałowych.

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

 

W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod:

  • metody proste (statyczne)

  • metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

 

Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są:

  • metoda okresu zwrotu

  • metoda prostej stopy zwrotu

  • metoda księgowej stopy zwrotu

 

Wśród metod dynamicznych stosowane są:

 

1. Metoda okresu zwrotu - metoda ta określa przewidywaną liczbę lat, jaka jest niezbędna do zrekompensowania wydatków poniesionych na realizację projektu dochodami uzyskanymi w trakcie jego eksploatacji. Spośród rozpatrywanych wariantów najbardziej efektywny jest ten, którego okres zwrotu jest najkrótszy. Metoda ta nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie.

 

2. Metoda prostej stopy zwrotu - metoda ta wyraża relację rocznej nadwyżki netto uzyskiwanej z określonego przedsięwzięcia do wartości poniesionego średniego (rocznego) nakładu i informuje o tym , jaka część wyłożonego kapitału zwróci się inwestorowi w ciągu roku w postaci dochodu.

 

3. Metoda księgowej stopy zwrotu - ARR (ang.Accouting Rate of Return) - metoda ta jest miernikiem wyrażającym relację pomiędzy dochodem firmy netto (zyskiem netto) a wielkością kapitału zaangażowanego w danym przedsięwzięciu. Metoda ta różni się od innych tym, że o ile pozostałe metody ujmują efekty w postaci strumieni dochodów pieniężnych netto, to księgowa stopa zwrotu opiera się na zysku bilansowym jako mierniku efektów. Księgową stopę zwrotu oblicza się najczęściej operując przeciętnymi wielkościami rocznymi zysku bilansowego i zaangażowania kapitału.

 

 

Podobne prace

Do góry