Ocena brak

Metody oceniania pracowników

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Zgromadzona do tej pory wiedza na temat technik oceniania jest bardzo obszerna. Całe zastępy badaczy weryfikowały różne sposoby skutecznego oceniania. Istnieje wiele metod oceny, różniących się pod względem oferowanych wyników, silnych i słabych stron, możliwości uniknięcia wymienionych problemów i, oczywiście kosztów.

Lidia Zbiegień –Maciąg stosuje podział na tradycyjne i nowe sposoby oceny.

 1. Techniki tradycyjne, ale nieustannie modyfikowane, dostosowane do zmian w zarządzaniu to:

 • technika zdarzeń krytycznych

 • skale ważone

 • testy wyboru

 • skale punktowe

 • skale behawioralne.

2. Techniki nowe- wieloczynnikowe to:

Zastosowany tu podział zasadza się na przyjętych kryteriach ocen. Ze względu na kryteria stosunkowo proste jest wyodrębnienie trzech grup stosowanych metod:

 • techniki rankingowe

 • techniki zorientowane na zachowania pracownicze

 • techniki zorientowane na wyniki pracy.

Monika Kostera wyróżnia dwie skale oceniania pracowników.

1. Ocena absolutna- polega na porównywaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami. Najbardziej rozpowszechnione absolutne metody to:

 • ilościowe standardy pracy

 • punktowa skala ocen

 • ocena opisowa

 • test

 • metoda wydarzeń krytycznych ( Critical Incidents)

 • skale behawioralne ( Behaviorally Anchored Rating Scales – BARS)

 • Zarządzanie przez Cele (ZPC; Management by Objectives – MBO)

2.Ocena relatywna- dokonywana jest na podstawie porównania pracowników. Najbardziej popularne to:

 • ranking

 • metoda rozkładu normalnego

 • porównywanie parami.

Należy dodać, że obecnie najpopularniejsze jest „miksowanie” technik i dostosowanie ich do specyfiki firmy, zmieniających się warunków. Działy Personalne, które mają ambicje tworzenia własnych systemów ocen na ogół stosują „miksowanie” technik.

Podobne prace

Do góry