Ocena brak

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

Autor /afro Dodano /24.03.2011

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy przypadającej na jedną akcję, oczekiwanej stopy zwrotu i ceny rynkowej. Aby uzasadnić zatrzymane zyski , zarząd musi oczekiwać zwrotu przynajmniej równego dochodowi z dywidendy plus stopa zwrotu;

model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM - Capital Asset Pricing Model) -model wyceny wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta (miara ryzyka spółki) z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego. Model pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym, inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym (ryzyko niezależne od dywersyfikacji), a oczekiwaną stopą zwrotu. Formuła modelu: do stopy wolnej od ryzyka (określanej na podstawie oprocentowania instrumentów skarbowych) dodawany jest iloczyn współczynnika beta i różnicy pomiędzy stopą zwrotu z rynku a stopą wolną od ryzyka. CAPM opiera się na szeregu założeń:

  • Inwestorzy posiadają kwadratową funkcję użyteczności lub rozkład zwrotów jest normalny,

  • Wariancja zwrotów jest właściwą miarą ryzyka,

  • Model obejmuje jeden okres w którym parametry modelu są niezmienne,

  • Rynek obejmuje wszystkie aktywa, łącznie z kapitałem ludzkim,

Model doczekał się wielu wariantów: CAPM w wielu okresach, CAPM ciągły, CAPM

międzynarodowy, CAPM warunkowy.

model premii z tytułu ryzyka (APT - Arbitrage Pricing Model) - Oprócz założenia prawa jednej ceny APT zakłada również jednorodność oczekiwań. Zaliczany jest do tzw. modeli czynnikowych. Wykorzystuje oddzielny współczynnik beta i oddzielna premię za ryzyko dla każdego czynnika ryzyka systematycznego zidentyfikowanego w modelu. Przykładami potencjalnych ryzyk systematycznych są: PKB, inflacja, efektywne stopy odsetkowe

Podobne prace

Do góry