Ocena brak

METODY METAFIZYCZNE

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Metody metafizyczne (zwane teŜ niekiedy metodami metafizykalnymi) to metody uŜywane w róŜnych typach metafizyki jako nauki o bycie w aspekcie jego istnienia, nauki zajmującej się bytem w jego faktyczności, celem ustalenia koniecznych warunków i ostatecznych racji istnienia kaŜdego bytu (jako bytu). Wśród nich należy wyróżnić trzy metody:

Metoda e k s t r a p o l a c j i - rozciągania pewnych wybranych aspektów czy empirycznie danych kategorii bytu (oraz prawidłowości w nich zachodzących) na całość tego, co istnieje - jest stosowana nie tylko w róŜnych postaciach metafizyki indukcyjnej. W jej ramach waŜną rolę odgrywa wnioskowanie przez analogię.

Metoda t r a n s c e n d e n t a l i z a c j i - zabieg odróŜnienia w bycie tego, co kategorialne, i tego, co transcendentalne, i posługiwanie się specjalnym typem analogii przy orzekaniu o bycie - jest charakterystyczna dla metafizyki typu tomistycznego. Istotną w niej rolę odgrywa zabieg formowania pojęcia bytu jako bytu, ujmowany przez jednych jako szczególna odmiana abstrakcji, przez innych jako złoŜona operacja separacji. Metoda transcendentalizacji jest szczególnym splotem percepcji rozumiejących (kierowanych pewnymi pytaniami), zwłaszcza percepcji czysto intelektualnej (intelekcji) oraz wnioskowań dedukcyjnych; ambicją tej metody (jeśli moŜna się tak wyrazić) jest unikanie wnioskowań niededukcyjnych, zawodnych.

Metoda a n a l i z y e j d e t y c z n e j (w wersji realizmu umiarkowa-nego) - omówiona juŜ wyŜej - stanowi w niektórych typach metafizyki metodę podstawową, w innych metodę pomocniczą lub równorzędną metodzie ekstrapo-lacji lub metodzie transcendentalizacji. Posługuje się równieŜ dedukcją.

Podobne prace

Do góry