Ocena brak

Metody i techniki badawcze

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Badanie naukowe to studia, których celem jest uzyskanie obiektywnych odpowiedzi i sformułowanie praw. Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego, który może być rozumiany jako „pewne pytanie lub zespół pytań, na który odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Pytania dotyczą przedmiotów, zjawisk oraz procesów, które znalazły się w polu zainteresowania badacza (Nowak 1970). W procesie badania naukowego ważny jest właściwy dobór metod, technik i narzędzi badań. Przede wszystkim należy określić, co  i dlaczego będziemy badać, w jaki sposób ma być przeprowadzone badanie, by uzyskać rozwiązanie postawionych problemów i sprawdzić prawdziwość związanych z nim hipotez.

Metodę badawczą można rozumieć jako strategię dochodzenia do rezultatów, począwszy od założeń filozoficznych, przez projekt badawczy (określający przede wszystkim przedmiot badań, cel, założenia, pytania i hipotezy, docelową populację) aż do sposobu zbierania i analizy danych. Zwykle wybrana metoda wymaga specyficznych umiejętności, warunków i pewnych zabiegów, związanych z badaniami. Samo określenie „metoda” (często używane zamiennie z pojęciami: „model poznania” lub „metodologia badań”) odnosi się zwykle do zespołu ogólnych założeń stanowiących o sposobie badania, dostosowanych do jego przedmiotu i celu (Straś-Romanowska 2000). Według Kotarbińskiego metoda oznacza „ sposób systematycznie stosowany, to znaczy stosowany w danym przypadku z intencją zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu się analogicznego zadania.” (Kotarbiński 1957) .   

Technikę badawczą (zawsze związaną z określona metodą) zwykle określa się jako sposób realizowania zamierzonych zadań , jako „ czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.”(Kamieński 1974) Metody i techniki badawcze nie wykluczają się, ale pozostają w ścisłym związku i wzajemnie się uzupełniają. Z kolei narzędzia badawcze (np. kwestionariusze, wywiady, obserwacja, dane urzędowe, publikacje, dokumenty osobiste) „ są przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań.”(Pilch 1977)

Podobne prace

Do góry