Ocena brak

Metody i formy ochrony krajobrazu

Autor /Atornedeere Dodano /16.04.2006

METODY I FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU

OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona zabytków kultury, sztuki, archeologii i folkloru. Ochrona krajobrazu łączy się z ochrona przyrody i środowiska. Jedno i drugie dąży przez zespół idei i działań do zachowania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka i gwarantujące ciągłość najważniejszych procesów w biosferze (np.: globalny i lokalne obiegi wody w przyrodzie) jako podstawy produkcyjnej działalności człowieka. W razie potrzeby również do
odtworzenia obiektów przyrody w postaci pierwotnej lub możliwie mało zmienionej we wszystkich formach jej różnorodności, łącznie z warunkami i procesami decydującymi o ich trwałości. Krajobraz to ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Jednym słowem to wszystko co nas otacza. Każdy człowiek chciałby aby był on zadbany i czysty. Tylko czy na pewno każdy o niego dba?
Z pewnością nie. Prasa, radio, telewizja czy internet dostarczają nam wielu informacji na ten temat. Zanieczyszczenie krajobrazu czyli całego środowiska jest bardzo duże. Walczenie z tym jest ciężkie a także długotrwałe i pracochłonne. Nie każdy docenia walory naszej ziemi. Ludzie chcąc zapewnić sobie dobre warunki życia zmieniają krajobraz, dostosowując go do swoich potrzeb. Człowiek wykorzystuje bez umiaru: glebę, wodę, zwierzęta, rośliny, powietrze. Wyjaławia glebę, zanieczyszcza wodę, powietrze, zabija zwierzęta. Często doprowadza do dewastacji i zanieczyszczenia tych naturalnych zasobów.

Celem ochrony przyrody jest:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
- zachowanie różnorodności biologicznej,
- zachowanie dziedzictwa geologicznego,
- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,
- utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników,
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody

W jaki sposób możemy chronić krajobraz?

Formy ochrony krajobrazu, przyrody i całego środowiska:

1. Park narodowy- to stosunkowo rozległy, który obejmuje jeden lub kilka ekosystemów, mało lub w ogóle nie przekształconych przez człowieka. Na tym obszarze gatunki roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisko mają szczególną wartość. Obszar danego parku nie może być mniejszy niż 1000 ha. Powoływany jest przez władze najwyższe danego kraju, musi posiadać administrację i służby ochronne.

Podobne prace

Do góry