Ocena brak

METODY FILOZOFICZNE

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Metody uprawiania filozofii są związane z przyjętymi koncep-cjami poznania, nauki i filozofii. MoŜna je dzielić na metody spe-cyficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne. Już wyżej określiliśmy metodę jako istotny czynnik naukotwórczy. Metody stosowane w filozofii  moŜna dzielić na specy-ficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne (wspólne z innymi naukami) oraz na ogólne (stosowane w róŜnych działach filozofii) i na szczegółowe (związane tylko z określonym działem lub problemem filozoficznym).

Dobór metod zaleŜy od ogólnej koncepcji filozofii (np. w ramach koncepcji pozytywis-tycznej głównymi metodami są - obok dedukcji - ekstrapolacja uogólnień indukcyjnych i wnioskowanie przez analogię), od szkoły czy kierunku filozo-ficznego. W charakterystyce rozważań i badań filozoficznych należy odróżnić metody wielorako złoŜone, znamionujące sposób budowania teorii w danej nauce lub sposób uprawiania jakiejś wyodrębnionej fazy analiz, makrometody, od ich składników, metod prostych lub ich elementów, mikrometod. Tutaj zasadniczo będziemy się zajmować tymi pierwszymi.

Metody te to rozmaite - zdeterminowane przedmiotem i celem badania, ukierunkowane postawionymi pytaniami oraz ich wiadomymi i założeniami - sposoby oglądu i opisu tego, co dane, ujęcia w odpowiednią aparaturę pojęciowo-językową, uporządkowania, interpretacji i wyjaśniania; sposoby eksplikacji sensu, odsłonięcia założeń, wywnioskowania konsekwencji, przeprowadzenia dyskusji, skonstruowania lub oceny argumentacji. WyróŜniamy tu następujące grupy metod, stosowane w różnych działach filo-zofii, w ramach rozmaitych szkół i kierunków:

1) metody fenomenologiczne,

2) metody logiczno-lingwistyczne,

3) metody hermeneutyczne,

4) metody ontologiczne,

5) metody metafizyczne,

6) metody transcendentalne,

7) metody scjentystyczne (tzn. metody budowania teorii i metody ich kontroli poznawczej w naukach przyrodniczych, humanistycznych oraz formalnych).

Podobne prace

Do góry